Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Delegacja w czasie urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-01-08

Mój pracodawca chce, abym odbył delegację podczas urlopu wypoczynkowego. Chodzi o to, żeby koszt delegacji był kosztem kwalifikowanym w ramach projektu, dlatego muszę to zrobić poza moimi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Co będzie, jeśli ulegnę wypadkowi podczas takiego wyjazdu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczymi celami urlopu wypoczynkowego są: regeneracja sił pracownika i ochrona jego zdrowia. Pracownik za czas urlopu otrzymuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). Trudno więc dopuszczać jako prawidłową sytuację, kiedy pracownik jednocześnie wypoczywa oraz świadczy pracę dla swojego pracodawcy w ramach jednej i tej samej umowy o pracę. Przyzwolenie na taką sytuację mogłoby prowadzić do nadużyć i omijania prawa nakazującego stosowny wypoczynek, mija się ona bowiem z celem ww. wypoczynku.

Brak jest jednak określonych sankcji za wykonywanie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego na rzecz tego samego pracodawcy w ramach odrębnej umowy dotyczącej innych obowiązków. Należy więc domniemywać, iż możliwe jest w czasie urlopu wypoczynkowego wykonywanie pracy na rzecz swojego pracodawcy na podstawie umowy odrębnej od podstawowej umowy o pracę (np. w oparciu o umowę-zlecenie, pod warunkiem że treść takiej umowy nie będzie wykazywała cech charakterystycznych dla stosunku pracy).

Każda odrębna umowa – bez względu, czy będzie to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna – zawarta z własnym pracodawcą będzie podlegała wszystkim składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na takich samych zasadach jak umowa o pracę. Wynika tak z art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Za pracownika w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie zawartej:

  1. umowy-zlecenia,
  2. umowy agencyjnej,
  3. innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia,
  4. umowy o dzieło

    – jeżeli zostały one zawarte z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy, lub z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ramach tych umów praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy.

Do takiej osoby, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stosuje się również zasadę, iż w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących umowę jak wyżej (np. zlecenie) zawartą z własnym pracodawcą uwzględnia się przychód osiągnięty z tytułu takiej umowy. Przychód ten stanowi także podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z powyższym, jeśli polecenie wyjazdu służbowego jest związane z realizacją odrębnej umowy zawartej z obecnym pracodawcą, to w ramach tej odrębnej umowy pracodawca powinien zgłosić Pana do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia wypadkowego, które działa w związku z realizacją odrębnej umowy.

Jeśli zaś realizacja pracy podczas podróży służbowej ma się odbywać w ramach jednej i tej samej umowy o pracę, w ramach której udzielony zostaje Panu także w tym samym czasie urlop wypoczynkowy, jest to sytuacja nieprawidłowa. W razie wypadku w czasie takiej podróży służbowej ZUS może zakwestionować zasadność wypłaty świadczenia. ZUS może bowiem podważyć jednoczesną pracę i przebywanie na urlopie wypoczynkowym w ramach jednej umowy o pracę – informacje o okresach przebywania na urlopie i zwolnieniu lekarskim są dostarczane do ZUS-u w comiesięcznych raportach, ponadto opis całego zdarzenia z jego kontekstem musiałby być przekazany w protokole powypadkowym.

Taki wypadek i niezdolność do pracy z nim związana doprowadziłyby do przerwania urlopu wypoczynkowego (art. 166 Kodeksu pracy) udzielonego w ramach umowy o pracę bez względu na to, czy obowiązki w czasie podróży służbowej byłyby wykonywane w ramach odrębnej, czy tej samej umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »