Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Delegacja w czasie urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-01-08

Mój pracodawca chce, abym odbył delegację podczas urlopu wypoczynkowego. Chodzi o to, żeby koszt delegacji był kosztem kwalifikowanym w ramach projektu, dlatego muszę to zrobić poza moimi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Co będzie, jeśli ulegnę wypadkowi podczas takiego wyjazdu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczymi celami urlopu wypoczynkowego są: regeneracja sił pracownika i ochrona jego zdrowia. Pracownik za czas urlopu otrzymuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). Trudno więc dopuszczać jako prawidłową sytuację, kiedy pracownik jednocześnie wypoczywa oraz świadczy pracę dla swojego pracodawcy w ramach jednej i tej samej umowy o pracę. Przyzwolenie na taką sytuację mogłoby prowadzić do nadużyć i omijania prawa nakazującego stosowny wypoczynek, mija się ona bowiem z celem ww. wypoczynku.

Brak jest jednak określonych sankcji za wykonywanie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego na rzecz tego samego pracodawcy w ramach odrębnej umowy dotyczącej innych obowiązków. Należy więc domniemywać, iż możliwe jest w czasie urlopu wypoczynkowego wykonywanie pracy na rzecz swojego pracodawcy na podstawie umowy odrębnej od podstawowej umowy o pracę (np. w oparciu o umowę-zlecenie, pod warunkiem że treść takiej umowy nie będzie wykazywała cech charakterystycznych dla stosunku pracy).

Każda odrębna umowa – bez względu, czy będzie to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna – zawarta z własnym pracodawcą będzie podlegała wszystkim składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na takich samych zasadach jak umowa o pracę. Wynika tak z art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Za pracownika w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie zawartej:

  1. umowy-zlecenia,
  2. umowy agencyjnej,
  3. innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia,
  4. umowy o dzieło

    – jeżeli zostały one zawarte z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy, lub z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ramach tych umów praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy.

Do takiej osoby, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stosuje się również zasadę, iż w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących umowę jak wyżej (np. zlecenie) zawartą z własnym pracodawcą uwzględnia się przychód osiągnięty z tytułu takiej umowy. Przychód ten stanowi także podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z powyższym, jeśli polecenie wyjazdu służbowego jest związane z realizacją odrębnej umowy zawartej z obecnym pracodawcą, to w ramach tej odrębnej umowy pracodawca powinien zgłosić Pana do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia wypadkowego, które działa w związku z realizacją odrębnej umowy.

Jeśli zaś realizacja pracy podczas podróży służbowej ma się odbywać w ramach jednej i tej samej umowy o pracę, w ramach której udzielony zostaje Panu także w tym samym czasie urlop wypoczynkowy, jest to sytuacja nieprawidłowa. W razie wypadku w czasie takiej podróży służbowej ZUS może zakwestionować zasadność wypłaty świadczenia. ZUS może bowiem podważyć jednoczesną pracę i przebywanie na urlopie wypoczynkowym w ramach jednej umowy o pracę – informacje o okresach przebywania na urlopie i zwolnieniu lekarskim są dostarczane do ZUS-u w comiesięcznych raportach, ponadto opis całego zdarzenia z jego kontekstem musiałby być przekazany w protokole powypadkowym.

Taki wypadek i niezdolność do pracy z nim związana doprowadziłyby do przerwania urlopu wypoczynkowego (art. 166 Kodeksu pracy) udzielonego w ramach umowy o pracę bez względu na to, czy obowiązki w czasie podróży służbowej byłyby wykonywane w ramach odrębnej, czy tej samej umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Druga ciąża na wychowawczym a L4

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Wzięłam urlop wychowawczy na 12 miesięcy, który kończy mi się za 2 miesiące. Właśnie dowiedziałam się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »