Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a prawo do odprawy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-21

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym od 10 lat w kolegium nauczycielskim na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin. Powodem wypowiedzenia jest ustawa o wygaszaniu kolegiów nauczycielskich oraz zamknięcie specjalności. Podstawę mego wypowiedzenia stanowi art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela. W dziale kadr otrzymałam informację, że ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników (poniżej 20 osób) nie będzie mi przysługiwać prawo do 3-miesięcznej odprawy. Przeglądają artykuły w sieci, znajduję jednak odmienne informacje. Proszę o wyjaśnienie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Każda ze stron stosunku pracy – nauczyciel oraz dyrektor zatrudniającej nauczyciela jednostki organizacyjnej – może zdecydować się na jego rozwiązanie. W takim przypadku Karta Nauczyciela przewiduje złożenie przez jedną ze stron umowy zawartej na czas nieokreślony 3-miesięcznego wypowiedzenia, którego skutek nastąpi z końcem roku szkolnego. Warunek rozwiązania umowy z końcem roku szkolnego nie ma zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacji pracy nie przewidziano ferii. Wypowiedzenie składane przez pracodawcę powinno zawierać uzasadnienie.

Stosownie do wyroku SN z dnia 16 lutego 1995 r., I PRN 120/94 „nauczyciel, z którym na podstawie art. 27 ust. 1 [...] Karty Nauczyciela [...] rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem, nie ma prawa do odprawy określonej w art. 20 ust. 2 tejże ustawy”.

Zgodnie z art. 20 KN dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Z powyższego wynika, że aby miała Pani prawo do odprawy stosunek pracy musiałby zostać rozwiązany na podstawie art. 20 KN, a nie – jak w Pani przypadku – na podstawie art. 27 KN. Art. 27 KN nie przewiduje bowiem dla Pani odprawy, nawet jeśli podstawą wypowiedzenia jest likwidacja placówki. Tak orzekł także Sąd Najwyższy w przytoczonym orzeczeniu.

Aby otrzymać odprawę musiałaby Pani otrzymać wypowiedzenie z powodu art. 20 KN. W mojej opinii pracodawca w pewien sposób obszedł prawo, wręczając Pani wypowiedzenie z art. 27 KN a nie z art. 20 KN, jednakże szanse na to, że wygra Pani w sądzie w tej sytuacji są niewielkie. Prawodawca bowiem dał pracodawcy możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem na podstawie jednego z tych dwóch przepisów, przy czym uzasadnienie wręczenia wypowiedzenia w każdym przypadku może być takie samo.

Niestety w Pani przypadku odprawa się nie należy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Dyskryminacja nauczyciela podczas restrukturyzacji szkoły

Naszą szkołę dotknęła restrukturyzacja i konieczne jest łączenie klas. Dyrektor, aby dopełnić etaty innym nauczycielom, zabrał moje godziny –...

 

Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jestem nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem. Od 5 lat pracuję jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 18 godzin...

 

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Miesiąc temu ukończyłem 65 lat. Jestem nauczycielem mianowanym z 24-letnim stażem pracy. Czas pracy zgodnie z nową ustawą wydłużył mi się...

 

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Mój problem dotyczy prawa oświatowego. W ubiegłym roku, pracując na 13/18 etatu, otrzymałam zgodnie z Kartą Nauczyciela zasiłek na...

 

Czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym

Moje pytanie dotyczy czasu pracy nauczyciela, a konkretnie czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym. Czas pracy takiego wychowawcy to 40...

 

Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela

Urodziłam się w 1957 roku. Jestem dyrektorem szkoły, w której pracuję od 1980 roku. Według obecnych przepisów emerytalnych na emeryturę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »