Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy a zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-07-31

Odbyłam 2-letni staż pracy w aptece. Mam w umowie taki zapis: „Jeżeli pracownik po ukończeniu stażu w terminie 3 lat rozwiąże stosunek pracy »za wypowiedzeniem«, jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę”. Właśnie otrzymałam bardzo korzystną propozycję pracy blisko domu, ponieważ przez te dwa lata pracowałam w innym mieście i wynajmowałam mieszkanie za 600 zł, a otrzymywałam najniższą krajową, czyli ok. 1200 zł. Ta praca poprawiłaby naszą sytuację, to jest moją i mamy – samotnej emerytki, bo znowu mieszkałybyśmy razem. Negocjacje z obecnym pracodawcą nie odnoszą skutku. Czy pracodawca miał prawo zawrzeć taką umowę z „lojalką”? Wysłałam wymówienie z pracy i zaczęły się groźby. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy.

Nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z komentowanym przepisem pracodawca może zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Chodzi w tym przypadku o prawa i obowiązki stron związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych – umowę tę można więc nazwać „umową w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych” lub „umową szkoleniową”. Obowiązek zawarcia umowy powstaje jednak tylko wówczas, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W konsekwencji należy uznać, że wyrażenie zgody przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika może zostać dokonane poza przedmiotową umową – w takim jednak przypadku pracodawca nie będzie mógł wymagać od pracownika kontynuowania zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ani zwrotu kosztów poniesionych na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń.

Ustawodawca w sposób ogólny tylko unormował treść przedmiotowej umowy, wskazując, że należy w niej określić wzajemne prawa i obowiązki stron. Trzeba się zgodzić z wyrażoną w piśmiennictwie opinią, że interesująca nas umowa nie może ograniczać w przedmiotowym zakresie uprawnień pracownika wynikających z innych przepisów prawa pracy (w tym z układów zbiorowych pracy czy regulaminów).

Podstawowa treść tej umowy winna się zatem sprowadzać do określenia dodatkowych świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika związanych z odbywaniem szkolenia oraz związanych z tym powinności pracownika. Z zasady uprzywilejowania pracownika wynika natomiast, że w umowie tej nie będzie można ograniczyć uprawnień pracownika do urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z całości lub części dnia pracy, wprowadzić okresu pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przekraczającego 3 lata oraz zobowiązać pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w innych przypadkach niż przewidziane w komentowanym przepisie.

Jak wynika z powyższego, pracodawca miał prawo zawrzeć z Panią taką umowę. Jednak bez znajomości jej treści nie sposób odpowiedzieć na pytanie, czy musi Pani zwrócić całość kosztów, czy tylko proporcjonalną część.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie pracownika za błąd technologiczny

Mam problem. Kierownik rozdawał zarządzenie prezesa z którego wynikało, że pracownik który zrobi wyrób z błędem (np. długość kabla nie mieści się w...

 

Czy pracodawca może przenieść pracownika do innej miejscowości?

Pracuję w firmie ochrony mienia, posiadam umowę na czas nieokreślony. Pracodawca żąda, aby dobrowolnie zrzec się umowy o pracę i przejść na...

 

Nagana z datą wsteczną

Nagana z datą wsteczną

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dowiedziałam się, że pracodawca w styczniu zamierza mi wręczyć oświadczenie o ukaraniu karą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »