Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak powiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-12

Znajomy był zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku i – nie wiedząc o tym, że nie może – podpisał umowę o dzieło. Teraz dowiedział się, że powinien był zgłosić ten fakt do urzędu pracy w terminie 7 dni pod karą grzywny 500 zł. Co w związku z tym powinien teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w myśl art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 674) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Na mocy art. 119 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Sprawca nie podlega jednak odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązek zawiadomienia powiatowego urzędu pracy został już spełniony.

Zgodnie z omawianym przepisem bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy, podlega karze nie niższej niż 500 zł.

Należy zauważyć, iż ustawodawca posługuje się zwrotami: „pozarolnicza działalność”, „działalność” oraz „działalność gospodarcza”. Z tym że w słowniczku pojęciowym odnaleźć można definicję tylko pierwszej z nich. Oznacza ona pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta zawiera także definicję osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. I tak, za taką osobę uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2) twórcę i artystę,

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

– w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

– z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Należy przyjąć założenie, iż pozostałe zwroty – „działalność” i „działalność gospodarcza” – dotyczą tego samego zdarzenia, jakim jest „pozarolnicza działalność”. Pewne zastrzeżenie może jednak budzić fakt stosowania trzech określeń na oznaczenie tego samego zdarzenia. W moim przekonaniu, jest to kolejny przykład braku precyzji i konsekwencji ustawodawcy.

Sposobem uwolnienia się od odpowiedzialności jest wykazanie przez sprawcę spełnienia przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązku przewidzianego w art. 74 u.p.z. (czyli zawiadomienia o podjęciu zatrudnienia bądź innych wskazanych w tym przepisie okolicznościach).

Skoro Pana znajomy nie dopełnił obowiązku przed przeprowadzeniem kontroli, nie ma sposobu na uniknięcie przewidzianych w przepisie konsekwencji. Jeśli jednak kontrola nie została jeszcze przeprowadzona, powinien jak najszybciej dokonać zgłoszenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a składki na ubezpieczenie chorobowe

Od miesiąca byłam ubezpieczona przez urząd pracy w związku ze statusem osoby bezrobotnej. Niedawno rozpoczęłam pracę w nowym miejscu, zatem moje ubezpieczenie...

 

Opodatkowanie dochodu ze stażu z EFS

Na początku zeszłego roku pracowałem na umowę, otrzymałem niedawno PIT-11. Później byłem na stażu w EFS. Dochód przekroczył kwotę wolną, ale wiem, że nie...

 

Wezwanie przez ZUS do korekty starych dokumentów

Firma działała w latach 1999 do 2003. Teraz ZUS wzywa do korekty raportów pracowniczych za lata 1999 do 2001. Dokumenty, których domaga się ZUS, są starsze niż...

 

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę

Nauczyciel dyplomowany był zatrudniony w szkole na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy i równocześnie w wymiarze 1/2 etatu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »