Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-18

Rok temu, w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie mnie w pełnym wymiarze godzin, otrzymałem od dyrektora szkoły propozycję zatrudnienia na 1/2 etatu. Propozycję przyjąłem. W roku bieżącym dyrektor znowu zaproponował mi zatrudnienie na kolejny rok szkolny tylko na 1/2 etatu. Pytanie dotyczy wysokości (podstawy) przysługującej mi odprawy emerytalnej po 2 latach zatrudnienie na 1/2 etatu: czy podstawą będzie pełny etat, czy 1/2? Jestem nauczycielem mianowanym. Mam 63 lata.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

Pragnę podkreślić, że dyrektor, proponując Panu po raz kolejny ograniczenie etatu, złamał prawo. Ograniczenie etatu jest bowiem instytucją, która przez rok ma zabezpieczyć nauczyciela przed zwolnieniem w sytuacji, gdy nie ma dla niego pełnego etatu, ale jeśli etat ten się nie znajdzie, należy nauczyciela mianowanego zwolnić i podpisać z nim umowę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdyż warunkiem mianowania jest zatrudnienie na cały etat. Działanie dyrektora zmierza do obejścia przepisów prawa o zatrudnieniu poprzez mianowanie i może zostać zakwestionowane przez organ prowadzący przy wypłacaniu późniejszej odprawy (choć nie musi tak być). Niestety dyrektorzy nagminnie w ten sposób łamią prawo, a organy prowadzące rzadko takie działania kwestionują.

Nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, otrzymuje odprawę, której wysokość zależy od okresu przepracowanego w szkole. Jeżeli zatem nauczyciel posiada staż pracy:

  1. mniejszy niż 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia,
  2. co najmniej 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Wysokość odprawy obliczana jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 i z 2004 r. Nr 264, poz. 2633 – dalej r.u.w.e.).

Zgodnie z § 1 r.u.w.e. do wynagrodzenia urlopowego wlicza się następujące składniki:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalone w średniej wysokości,
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w święto,
  • dodatek za uciążliwość pracy,
  • dodatek uzupełniający.

Przepisy o odprawie emerytalnej stanowią, że wynosi ona wielokrotność ostatnio pobieranego wynagrodzenia, natomiast podczas ograniczenia etatu otrzymuje Pan proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie (wraz ze zmniejszonym etatem), więc nie otrzyma Pan odprawy w wysokości wynagrodzenia za pełny etat, tylko za pół.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki