Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-12-19

Czym różni się rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze względów ekonomicznych od zwykłego rozwiązania umowy za porozumieniem stron? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji w urzędzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych

Różnica między rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron i rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron ze względów ekonomicznych?

Różnica między rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron i rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron ze względów ekonomicznych wynika z określenia przyczyn, na podstawie których doszło do rozwiązania umowy.

Porozumienie stron to jeden z trybów rozwiązania umowy o pracę, wymieniony w art. 30 § 1 Kodeksu pracy. W tym trybie dochodzi do rozwiązania umowy o pracę wtedy, gdy obie strony zgadzają się co do zakończenia dotychczasowej współpracy – w uzgodnionym przez nie terminie, bez określania przyczyn. Rozwiązując umowę w drodze porozumienia stron, nie ma bowiem potrzeby, aby strony ujawniały swoje przyczyny, ale powinny to zrobić, gdy przyczyny występujące po stronie pracodawcy mają wpływ na uprawnienia byłego pracownika do odprawy lub zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy bezrobotnemu nie przysługuje prawo do zasiłku?

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”.

Przepis powyższy mówi o tym, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. wtedy, gdy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rejestracją umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, chyba że do rozwiązania umowy w tym trybie doszło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z przyczyn oczywistych należy domniemywać, że inicjatorem rozwiązania umowy o pracę jest w takich przypadkach pracodawca.

Zatem w sytuacji, w której pracodawca zaproponował pracownikowi rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, fakt ten powinien być odnotowany w świadectwie pracy. Tylko w takim przypadku pracownik, który wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn dotyczących zakładu pracy, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji w PUP.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Składka zdrowotna w wysokości 0 zł ? czy nie jestem ubezpieczony?

Składka zdrowotna w wysokości 0 zł ? czy nie jestem ubezpieczony?

Jestem zatrudniony na 1/4 etatu (330 zł brutto) i składka zdrowotna, wyliczona przez księgową, na liście płac wynosi 0 zł (tak samo na formularzu ZUS RCA)....

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Odprawa a zwolnienie za porozumieniem stron

Jestem nauczycielem akademickim z 15-letnim stażem pracy. W tym roku pod koniec sierpnia chciałam wrócić do pracy po zakończonym urlopie...

 

Obciążenie pracownika za nieumyślnie popełniony błąd

Obciążenie pracownika za nieumyślnie popełniony błąd

Jestem pracownikiem agencji ubezpieczeniowej zatrudnionym na umowę o pracę. Doszło do mojej pomyłki na rzecz osoby trzeciej, co skutkuje tym, iż...

Przedemerytalny okres ochronny a wypowiedzenie

Jestem w przedemerytalnym okresie ochronnym. Brakuje mi około 2 lat do emerytury. Mam umowę na czas nieokreślony. Mojej firmie kończy się kontrakt...

 

Ryczałt za godziny nadliczbowe

Czy ryczałt za godziny nadliczbowe może zostać zmniejszony o dni nieobecności usprawiedliwionej (choroby, urlopy)? Czy ryczałt za godziny nadliczbowe...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »