Trzynastka dla byłego pracownika

• Autor: Dorota Kriger

Czy obliczając trzynastkę dla byłego pracownika, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową? Pracownik, rozpoczynając pracę, złożył PIT-2.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Trzynastka dla byłego pracownika

 

Czy obliczając wartość danego świadczenia do wypłaty pracownikowi należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?

 

O tym, czy obliczając wartość danego świadczenia do wypłaty, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu, decyduje okoliczność, czy świadczenie to jest związane z zatrudnieniem pracownika, czyli czy można je traktować jako przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Bez znaczenia jest zaś w takim przypadku fakt, że w momencie wypłaty świadczenia pracownik już nie jest zatrudniony u danego pracodawcy.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2012 r., poz. 362 z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Czy trzynastka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Ponieważ dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. „trzynastkę”, może otrzymać jedynie pracownik, jest to również przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przy czym dochodem podlegającym opodatkowaniu jest przychód ze stosunku pracy pomniejszony m.in. o koszty uzyskania tego przychodu, które ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia w art. 22 ust. 2. Przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłaconej trzynastki zakład pracy powinien więc uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości obowiązującej w roku dokonywania wypłaty świadczenia. Nie ma znaczenia to, że wynagrodzenie to zostało wypłacone już po ustaniu zatrudnienia, istotny jest zaś moment przedstawienia byłemu pracownikowi środków do dyspozycji.

Stosowania kwoty wolnej od podatku przy wypłatach świadczeń dla byłych pracowników

 

Inaczej jest w przypadku stosowania kwoty wolnej od podatku przy wypłatach świadczeń dla byłych pracowników. Stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczkę na podatek dochodowy należy zmniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (tzw. kwotę wolną od podatku), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2). Za pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4). Jeśli więc osoba fizyczna nie jest już pracownikiem danego zakładu pracy, a jedynie przysługują jej należności związane z łączącym ją uprzednio stosunkiem pracy, pracodawca nie będzie uprawniony do zmniejszenia zaliczki na podatek o kwotę wolną od podatku.

Reasumując, wypłacając dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. „trzynastkę”, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu, nie należy zaś stosować kwoty wolnej od podatku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »