Renta z ZUS i całkowita niezdolność do pracy, jak rozwiązać umowę o pracę?

• Autor: Maria Turowska

ZUS przyznał mi rentę – całkowita niezdolność do pracy i całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji. W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Renta z ZUS i całkowita niezdolność do pracy, jak rozwiązać umowę o pracę?

Całkowita niezdolność do pracy i znaczny stopień niepełnosprawności

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż kwestia niezdolności do pracy została uregulowana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy: „niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie roku odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu„. Zgodnie zaś z ust. 2 „całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy”.

W Pani przypadku została także orzeczona „niezdolność do samodzielnej egzystencji”, która jest równoznaczna z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie umowy i pracę

Możliwe jest kontynuowanie zatrudnienia po uzyskaniu prawa do renty, po uprzednim oczywiście dostosowaniu warunków i zasad zatrudnienia. Jeżeli jednak zdecydowała się Pani na rozwiązanie stosunku pracy, to może to nastąpić za porozumieniem stron – jest to najwygodniejszy tryb rozwiązania umowy dla obu stron stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, to możliwe jest wypowiedzenie umowy za wypowiedzeniem.

Zastosowanie znajdzie także art. 171 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

Jednocześnie wskazuję, że będzie Pani także przysługiwało prawo do odprawy rentowej (art. 92 1 Kodeksu pracy). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt II PK 130/15, przesłankami nabycia prawa do odprawy rentowej są rozwiązanie stosunku pracy, przyznanie prawa do renty i związek funkcjonalny między nimi.

Przykłady

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Pan Jan od kilku lat pracował jako operator maszyn w firmie produkcyjnej. Niestety, w wyniku poważnej choroby kręgosłupa, ZUS przyznał mu rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Po otrzymaniu decyzji, Pan Jan postanowił rozwiązać umowę o pracę. Skontaktował się z pracodawcą i omówił swoją sytuację. Obie strony zgodziły się, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pan Jan otrzymał należne mu świadczenia, w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę rentową.

 

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Pani Maria była zatrudniona jako księgowa w dużej korporacji. Ze względu na postępującą chorobę neurologiczną, ZUS przyznał jej rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Chociaż chciała kontynuować pracę, stan zdrowia nie pozwalał jej na to. Pracodawca nie zgodził się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, więc Pani Maria złożyła wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Otrzymała wszystkie należne świadczenia, w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę rentową.

 

Kontynuowanie zatrudnienia z dostosowaniem warunków pracy

Pan Tomasz pracował jako nauczyciel w szkole średniej. Po wypadku samochodowym ZUS przyznał mu rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pan Tomasz bardzo chciał wrócić do pracy, więc razem z pracodawcą uzgodnili, że będzie mógł kontynuować zatrudnienie, ale na zmienionych warunkach. Został przeniesiony na stanowisko administracyjne, które umożliwiało mu pracę w warunkach dostosowanych do jego potrzeb zdrowotnych. Pracodawca zadbał o odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy oraz elastyczne godziny pracy. Dzięki temu Pan Tomasz mógł dalej pracować, jednocześnie korzystając z renty.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy o pracę po przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji może odbyć się na kilka sposobów: za porozumieniem stron, poprzez wypowiedzenie umowy przez pracownika, lub poprzez dostosowanie warunków pracy, jeśli pracownik zdecyduje się kontynuować zatrudnienie. Ważne jest, aby pracownik otrzymał należne świadczenia, takie jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop i odprawę rentową, co zapewnia mu zabezpieczenie finansowe w trudnym okresie życiowym.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu umowy o pracę po przyznaniu renty? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism – szybkie, rzetelne i dostosowane do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt II PK 130/15

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »