Czy w świadectwie pracy podaje się przyczynę wypowiedzenia?

Pracuję w małej firmie (poniżej 20 pracowników). Dostałam wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy w świadectwie pracy powinna być zawarta ta informacja? Wspomnę, że mam umowę o pracę na czas określony oraz pracuję już ponad rok. Czy można cokolwiek tam dopisać, żebym nie wyszła na tym źle? Chodzi tu o możliwość uzyskania zasiłku oraz o wpływ podanej przyczyny na przyszłe zatrudnienie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy w świadectwie pracy podaje się przyczynę wypowiedzenia?

Informacje zawarte w świadectwie pracy

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy: „W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

– trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia”.

Pani poprzedni pracodawca zatrudniał mniej niż 20 osób, a zatem nie ma do niego zastosowania ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie musi on więc wskazywać jako przyczyny likwidacji stanowiska. Pracodawca musi wskazać stronę wypowiadającą i tryb. Natomiast pracodawca ma obowiązek wskazania na świadectwie pracy, że przyczyna rozwiązania umowy nie dotyczy pracownika – i to nawet nie wynika z ustawy o zwolnieniach grupowych. Jej pominięcie spowodowałoby niejednakowe traktowanie osób znajdujących się w takiej samej sytuacji, bo pracownik zatrudniony u pracodawcy nieobjętego ustawą o zwolnieniach grupowych, pomimo że znalazł się w analogicznych okolicznościach co pracownik pracodawcy, który zatrudnia powyżej 20 osób, utraciłby bez takiej informacji prawo do niektórych uprawnień, np. do zasiłku czy do świadczenia przedemerytalnego. Trzeba więc zawsze wskazać, czy wypowiedzenie ma miejsce z przyczyn dotyczących, czy niedotyczących pracownika, nawet gdy nie podlega się pod ustawę o zwolnieniach grupowych.

Prawo pracownika do zasiłku

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, że np. „prawo do zasiłku nie przysługuje między innymi osobie, która rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu: upadłości lub likwidacji pracodawcy, zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zmiany miejsca zamieszkania”. Jeżeli natomiast chodzi o świadczenie przedemerytalne, to ustawa je przyznająca odsyła do przepisów o promocji zatrudnienia.

Jeśli więc ww. informacja nie zostanie zamieszczona, potencjalnie pracownik nie otrzyma ww. świadczenia, dlatego pracodawca zatrudniający mniej niż 20 osób winien w świadectwie pracy umieścić zapis: „w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, z przyczyn dotyczących pracodawcy” (bo taką przyczyną jest likwidacja etatu).

Sprostowanie świadectwa pracy

„Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy”. Powyższe prawo do sprostowania wynika z art. 97 Kodeksu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »