Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura orzeczenia choroby zawodowej nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-03-27

Jestem nauczycielem z 39-letnim stażem pracy. W tym roku chciałabym odejść na emeryturę. Leczę się w poradni foniatrycznej (ponad 15-letnia dokumentacja medyczna) na schorzenie, które jest w wykazie chorób zawodowych nauczycieli. Bardzo proszę o podanie procedury orzeczenia choroby zawodowej. Czy jest przyznawana stała renta z tytułu choroby zawodowej? Czy przysługuje mi odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej i do kogo należy się o nie zwrócić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedura orzeczenia choroby zawodowej nauczyciela

Definicja choroby zawodowej

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 2351 ustawy z Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Świadczenia w razie wypadku lub choroby zawodowej

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Są to m.in.:

  • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
  • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Postępowanie dotyczące uznania choroby zawodowej nauczyciela

Postępowanie dotyczące uznania danego schorzenia za chorobę zawodową jest wieloetapowe i wielowątkowe. Obejmuje ono kolejno: etap zgłoszenia podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej z uwzględnieniem oceny narażenia zawodowego związanego z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia, a także sposobem wykonywania pracy.

Obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej spoczywa na pracodawcy oraz lekarzu zatrudnionym w jednostce orzeczniczej, a także na samym pracowniku.

Zainteresowany i aktualnie zatrudniony pracownik dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną (tzw. lekarza zakładowego – lekarza medycyny pracy), którego obowiązkiem jest skierowanie pracownika do właściwej jednostki orzeczniczej. 

W związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się między innymi państwowemu inspektorowi sanitarnemu, którego właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie. Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Lekarz, do którego skierowano pracownika na badanie, wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wydaje się na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika.

Zanim otrzyma Pani jakiekolwiek świadczenia z tytułu choroby zawodowej, musi więc Pani zgłosić podejrzenie takiej choroby – lekarzowi medycyny pracy. Lekarz zgłasza podejrzenie takiej choroby dalej. Potem zostaje przeprowadzone badanie i wydana decyzja. Dopiero na jej podstawie przyznawane są jakiekolwiek świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Postępowanie powypadkowe

Jakie są możliwości pracodawcy, który nie jest tego samego zdania co zespół powypadkowy, który uznał wypadek za wypadek przy pracy. Pracodawca jest...

 

Anulowanie zwolnienia lekarskiego

Dwa dni temu miałem wypadek w pracy. Dostałem zwolnienie na 2 tygodnie. Pracodawca jednak dzwoni do mnie i namawia do powrotu do pracy, obiecuje...

 

Choroba zawodowa nauczyciela

Choroba zawodowa nauczyciela

Kiedy starać się o przyznanie choroby zawodowej nauczyciela – przed odejściem na emeryturę czy na emeryturze?

Zabieg cieśni nadgarstka a zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Od prawie 20 lat wykonuję te same czynności obiema rękami. W zeszłym roku przeszedłem zabieg cieśni nadgarstka jednej ręki, a teraz czekam na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »