Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-02

Mam ukończone 55 lat, pracuję w zawodzie nauczyciela 35 lat. Na posiedzeniu rady pedagogicznej dowiedziałam się o zmianie moich warunków zatrudnienia (na gorsze). Dyrektor umotywował swą decyzje tym, że moje dotychczasowe miejsce pracy ma zająć koleżanka, która „załatwiła” sobie ochronę prawną jako członek ZNP. Pytanie: czy mogę nie zgodzić się na zmianę warunków zatrudnienia, skoro nie moje miejsce pracy zostało zlikwidowane i czy w ogóle można coś zrobić w takiej sytuacją?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1999 r. o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

„1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa powyżej,

– z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.”

Nauczyciel korzystający z ochrony związkowej zawsze bezwzględnie chroniony jest przed zmianami w jego stosunku pracy. Jest to ochrona, która bez zgody związku nie może być wyłączona.

Dyrektor szkoły w razie:

  • częściowej likwidacji szkoły,
  • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
  • zmian planu nauczania,

    uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub, na jego wniosek, przenosi go w stan nieczynny.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia dokonywana jest za zgodą nauczyciela z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN.

Co do zasady, skoro i Pani, i nauczycielka chroniona przez związki zawodowe macie kwalifikacje do nauczania tego samego przedmiotu, to obowiązkiem dyrektora jest zapewnienie pełnego etatu właśnie tej nauczycielce, a dopiero potem Pani. Dlatego to Pani, mimo że Pani stanowisko nie jest likwidowane, została wyznaczona do ograniczenia etatu – właśnie z tego powodu, że zmniejszyła się liczba godzin w szkole, które dyrektor mógłby przyznać nauczycielom.

Proszę zauważyć, że Pani stanowiskiem pracy nie jest stanowisko nauczyciela konkretnego przedmiotu, a stanowisko nauczyciela w danej szkole. Dlatego dyrektor w ramach tego stanowiska może Pani przydzielać przedmioty, do których nauczania ma Pani kwalifikacje, a jeśli takich godzin nie ma – ograniczyć etat.

Przepisy prawa są tak skonstruowane, że dyrektor praktycznie nie ma możliwości innego podziału godzin – musi zapewnić etat nauczycielce korzystającej z ochrony związkowej, nawet kosztem innego nauczyciela. W innym przypadku naraża się na pozew sadowy. Jeśli Pani nie zgadza się z takim podziałem godzin, może Pani oczywiście odwołać się do sadu, ale w mojej opinii szansa na wygranie sprawy jest niewielka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki