Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-25

Pracuję jako pomoc kuchenna w kuchni szpitalnej. Do naszych obowiązków należy m.in. rozwożenie posiłków w wózkach czterokołowych. Część powierzchni, po której jedzie wózek jest równa, a część pochyła. Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Na podstawie art. 176 wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet, został zawarty w załączniku do rozporządzenia. Wspomniany wykaz nie wymienia wprost rodzajów prac wzbronionych kobietom, lecz wskazuje na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, przy których istnieniu lub przekroczeniu praca będzie uznana za pracę wzbronioną kobietom.

Prace określone wykazem można podzielić na:

1) wzbronione wszystkim kobietom;

2) wzbronione kobietom w ciąży;

3) wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prace wzbronione wszystkim kobietom:

1) prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:

a) na stanowiskach kierowniczych, niewymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej,

b) w służbie zdrowia,

c) w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego,

d) wykonywanej dorywczo i niewymagającej pracy fizycznej;

2) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min (1 kJ = 0,24 kcal);

3) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

a) 12 kg – przy pracy stałej,

b) 20 kg – przy pracy dorywczej (która jest wykonywana do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

4) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

a) 50 N – przy pracy stałej,

b) 100 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

5) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

a) 120 N – przy pracy stałej,

b) 200 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

6) ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej:

a) 8 kg – przy pracy stałej,

b) 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

7) przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

a) 50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,

b) 80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2-, 3- i 4-kołowych,

c) 300 kg – przy przewożeniu na wózkach po szynach.

Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nieprzekraczającym:

– 2% – przy pracach wymienionych w pkt 7 lit. a i b;

– 1% – przy pracach wymienionych w pkt 7 lit. c.

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 7 lit. a i b masa ciężaru nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach (czyli odpowiednio 30 i 48 kg).

Tak więc, jeśli ciężary przewożone na wózkach (wraz z masą wózka) przekraczają 80 kilogramów (a przy pochyleniu powierzchni 48 kg) to Pani w ogóle nie powinna być na takim stanowisku zatrudniona. Jeśli zaś nie przekraczają owych ciężarów, to pracodawca może zlecać takie prace kobietom bez ograniczeń czasowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Obowiązek dostarczenia wody dla pracowników w upalne dni

Czy jest obowiązek zapewnienia wody dla pracowników pracujących w warunkach nieprzekraczających temperatury 28°C?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »