Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy

• Autor: Dorota Kriger

Mój mąż chce się zwolnić z pracy i zarejestrować w urzędzie pracy. Co musi mieć napisanie w świadectwie pracy? Jakie musi spełnić warunki, aby otrzymać dodatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dodatek aktywizacyjny mogą otrzymać tylko osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Kto, mając status osoby bezrobotnej, ma prawo pobierać zasiłek?

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych – zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) – jest uzależnione od kilku warunków, które muszą być spełnione łącznie. W przypadku osób, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

  • dana osoba musi udokumentować, że była zatrudniona łącznie co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy w okresie poprzedzającym uzyskanie statusu osoby bezrobotnej (tzn. w okresie poprzedzającym dzień zarejestrowania),
  • miesięczne wynagrodzenie osiągane w czasie tego zatrudnienia było w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje (z wyjątkami określonymi w art. 104b i 105 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • dla osoby tej nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

W ww. ustawie wymieniono także inne okresy (np. okres przebywania na urlopie wychowawczym czy odbywania służby wojskowej), a także inne formy wykonywania pracy bądź świadczenia usług, które również mają wpływ na prawo do zasiłku.

Istotny wpływ na nabycie prawa do zasiłku i okres jego pobierania, oprócz podanych wyżej warunków, ma sposób rozwiązania umowy o pracę, np. w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron prawo do zasiłku będzie przysługiwać dopiero po 90 dniach od dnia rejestracji w UP, a przy wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę – już po 7 dniach od dnia rejestracji.

Jeśli osoba bezrobotna spełnia ww. warunki i podejmie zatrudnienie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, to może ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, zgodnie z art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatek aktywizacyjny będzie przysługiwał, jeżeli bezrobotny:

  1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku wymienionym w pkt 1 (tj. gdy osoba bezrobotna na podstawie skierowania przez urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i będzie otrzymywała wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę) może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większą jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 (czyli zasiłku dla bezrobotnych), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu ten zasiłek (art. 48 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W drugim przypadku (tj. gdy osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje – zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w przypadku:

  1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
  2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
  3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, że możliwość otrzymania dodatku aktywizacyjnego zależy od statusu danej osoby oraz od tego, czy w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ta podjęła zatrudnienie z własnej inicjatywy bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy. Sposób rozwiązania umowy o pracę determinuje zaś, czy dana osoba będzie miała prawo do zasiłku, a jeśli tak, to od kiedy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »