Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prace interwencyjne a długość urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-07-17

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zatrudnienie bezrobotnego do prac interwencyjnych 

Prace interwencyjne to jedno z rozwiązań obowiązujących na rynku pracy, które ma wspierać osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Polega ono na tym, że do zatrudnienia bezrobotnego dochodzi w wyniku umowy zawartej między starostą i pracodawcą. Zasady zatrudniania do prac interwencyjnych określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25).

Osób zatrudnionych do prac interwencyjnych dotyczą przepisy Kodeksu pracy. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z zatrudnianą osobą umowę o pracę. W związku z tym mają tu zastosowanie również przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Zgodnie z Kodeksem pracy ma Pani – w zależności od długości Pani stażu pracy – prawo do 20 bądź 26 dni urlopu rocznie. „Art. 154 §

Wymiar urlopu przysługującego osobie zatrudnionej do prac interwencyjnych

1. Wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

Jeżeli jest to pierwsza w Pani życiu praca, to zgodnie z art. 153 § 1 K.p. w roku kalendarzowym, w którym podjęła Pani pracę, uzyskuje Pani prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku (czyli 1/12 z 20 dni). W roku następnym zastosowanie będzie mieć zasada omówiona poniżej.

Jeśli zatrudnienie nastąpiło w trakcie roku i nie jest to Pani pierwsza praca, to zastosowanie będzie miał art. 1551 § 1 K.p. mówiący o zasadzie proporcjonalności. Zatem urlop, jaki będzie Pani przysługiwał, zależy od okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Aby ustalić liczbę dni urlopu, do których będzie Pani miała prawo w tym roku, należy ilość miesięcy zatrudnienia podczas prac interwencyjnych przypadających na ten rok podzielić przez 12 (miesięcy) i pomnożyć razy roczny wymiar: 20 lub 26 dni. Dla roku następnego należy wykonać analogiczne obliczenia – także jeśli podjęta w tym roku praca jest Pani pierwszą pracą w życiu.

Powyższe informacje dotyczą zatrudnienia na pełen etat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki