Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres doliczony do stażu pracy i nagrody jubileuszowej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-06-15

Jestem żołnierzem zawodowym, służbę rozpocząłem w 1997 r. Czy można zaliczyć lata pracy w gospodarstwie rodziców w charakterze domownika w okresie 1992–1997 (od wieku 16 lat do dnia rozpoczęcia służby)? Dysponuję zeznaniami dwóch świadków, uczyłem się w tym czasie w pobliskiej szkole średniej. Interesuje mnie możliwość zaliczenia lat pracy do stażu oraz do nagrody jubileuszowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310) „do stażu pracy wlicza się:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
 • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin”.

Za domownika uważa się osobę, która:

 • jest osobą bliską rolnikowi;
 • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie;
 • ukończyła 16 lat; 
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym;
 • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Zgodnie z § 29 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2014 r. Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych „do okresu służby wojskowej, od którego zależy dodatek stażowy, uwzględnia się okresy:

1) pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) służby pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

3) służby przygotowawczej;

4) odbywania:

a) zasadniczej służby wojskowej,

b) nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,

c) przeszkolenia wojskowego,

d) ćwiczeń wojskowych,

e) okresowej służby wojskowej;

5) pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) służby w formacjach, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy”.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych „do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

 • okresy czynnej służby wojskowej;
 • okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Służbie Celnej lub Urzędzie Ochrony Państwa;
 • zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;
 • okres ukończonych studiów wyższych przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia”.

Ponadto żołnierzowi zawodowemu, który pełnił służbę w dniu 1 lipca 2004 r., przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej do okresu służby, o którym mowa w powyższym § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w czasie pełnienia służby przed dniem 1 lipca 2004 r.

Podsumowując, okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców może być zaliczony do pracowniczego stażu pracy oraz do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej (ponieważ pełnił Pan służbę przed dniem 1.07.2004 r.) o ile spełnione są warunki wynikające z ustawy o zasadach zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, natomiast co do wysługi lat – tylko wtedy, gdy została ona już wcześniej Panu do tej wysługi zaliczona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Ciąża po zasiłku rehabilitacyjnym

Od maja 2015 roku do grudnia byłam na L4(zasiłek chorobowy), został wykorzystany maksymalnie, tj. 182 dni. Później złożyłam wniosek do ZUS-u o zasiłek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »