Zwolnienie lekarskie a stan nieczynny nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielką z 24-letnim stażem pracy. W czerwcu otrzymałam wypowiedzenie z pracy, a od września przeszłam w stan nieczynny. W związku ze zdiagnozowaną u mnie przewlekłą chorobą od czerwca przebywam na zwolnieniu lekarskim. Od września szkoła nie honoruje moich zwolnień lekarskich, wypłacając mi 100% pensji przysługującej nauczycielowi w stanie nieczynnym. Kto będzie honorował moje zwolnienia lekarskie i czy w ogóle mają one jakiekolwiek znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że nie mam szans na wyleczenie? Co będzie, gdy skończy mi się okres stanu nieczynnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że przeniesienie w stan nieczynny jest szczególnym uprawnieniem nauczyciela, z którego może skorzystać w sytuacji, gdy następuje częściowa likwidacja szkoły lub innej placówki oświatowej w której jest zatrudniony. Częściowa likwidacja może polegać np. na likwidacji szkoły filialnej (w sytuacji, gdy szkoła macierzysta, której filia jest podporządkowana, nadal ma funkcjonować), redukcji zakresu nauczania (np. likwidacji w ramach zespołu szkół gimnazjum, albo szkoły podstawowej – gdy szkoła podstawowa jest połączona z gimnazjum w jeden zespół szkół), itp.

Nauczyciel może być także przeniesiony w stan nieczynny w sytuacji zmian organizacyjnych, uniemożliwiających dalsze jego zatrudnienie na danym stanowisku, z powodu:

– zmniejszenia liczby klas lub oddziałów,

– zmniejszenia liczby godzin nauczania danego przedmiotu z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów,

– zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć.

Przeniesienie w stan nieczynny następuje na czas określony – 6 miesięcy (art. 20 ust. 5c KN). Zgodnie z art. 20 ust. 6 KN nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny przysługują następujące świadczenia płacowe:

– wynagrodzenie zasadnicze,

– dodatki socjalne, o których mowa w art. 54 KN, tj. dodatek mieszkaniowy i dodatek za pracę na wsi.

Niezależnie od nich nauczycielowi przysługują także „inne świadczenia pracownicze”, którymi mogą być np. urlop dla poratowania zdrowia (zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 lipca 1999 r., I PKN 156/99), świadczenia rzeczowe, świadczenia z funduszu socjalnego, itp.

W świetle powyższych przepisów uznać należy, że w zakresie wynagrodzenia nauczyciel ma podczas pozostawania w stanie nieczynnym prawo wyłącznie do wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie nauczycielskie składa się bowiem z (zgodnie z art. 30 ust. 1 KN):

1) wynagrodzenia zasadniczego,

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Skoro więc KN wskazuje na pozostawienie nauczycielowi w stanie nieczynnym wyłącznie prawa do wynagrodzenia zasadniczego, to nauczyciel ten nie ma prawa do pozostałych składników wynagrodzenia – chyba że prawo takie wynika z przepisów płacowych obowiązujących w danej szkole (np. gdy regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony przez gminę dla szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, przewiduje możliwość wypłaty nauczycielowi w stanie nieczynnym oprócz wynagrodzenia zasadniczego także dodatku stażowego, motywacyjnego, itp.).

Ponieważ w myśl art. 30 ust. 1 pkt 4 KN, z wynagrodzenia nauczycielskiego wyłączone są świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uznać należy, że nauczyciel w stanie nieczynnym również ma do nich prawo.

Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy nauczyciela wygasa (art. 20 ust. 5c KN). Przeniesienie w stan nieczynny jest zmianą stosunku pracy nauczyciela w formie nieznanej Kodeksowi pracy. Jest to alternatywa do rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych. Przeniesienie w stan nieczynny nie jest zatem ani wypowiedzeniem stosunku pracy, ani także zmianą warunków zatrudnienia, w rozumieniu Kodeksu pracy (por. wyrok SN z 21 lutego 2002 r.). W związku z tym do nauczyciela w stanie nieczynnym nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, które chronią pracownika przez rozwiązaniem stosunku pracy (np. art. 41 K.p.).

Podsumowując – wraz z upływem stanu nieczynnego Pani stosunek pracy wygaśnie. Obecnie zwolnienia lekarskie nie mają dla pracodawcy większego znaczenia, gdyż zgodnie z KN otrzymuje Pani wynagrodzenie określone w przepisach.

Proszę jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, albo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, jeśli okres jej wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. W tym przypadku niezdolność do pracy z powodu choroby musi trwać także nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Zasiłek chorobowy przysługuje, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy zamieszczony jest kod literowy „E”.

Jednym słowem – po wygaśnięciu stosunku pracy powinna Pani zwolnienia lekarskie przedstawiać do ZUS-u. Aby móc potem wykorzystać 182 dni choroby teraz proszę nie przedstawiać pracodawcy kolejnych zwolnień lekarskich, gdyż skróci to czas, przez jaki Pani będzie mogła korzystać ze zwolnienia po zakończeniu stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »