Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może poprawić świadectwo pracy gdy zakład nie istnieje?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2020-04-24

Staram się o emeryturę pomostową i okazało się w ZUS-ie, że mam źle wypisane świadectwo pracy. Zakład już nie istnieje. Kto może poprawić świadectwo pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto może poprawić świadectwo pracy gdy zakład nie istnieje?

Uprawnienia pracownika związane ze świadectwem pracy regulują przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz przepisy rozporządzenia o świadectwach pracy.

Kompletne świadectwo pracy

Treść świadectwa pracy jest określona w art. 97 § 2 i § 2 wspomnianego rozporządzenia. Wyliczenie składników treści świadectwa w tym przepisie rozporządzenia częściowo ma charakter tylko informacyjny, gdyż zamieszczone są tam także składniki określone w kodeksie. Przepis art. 97 KP na przestrzeni lat ulegał zmianom, jednakże treść § 2 zachowała swoją niezmienioną treść od czerwca 1996 r. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku trybu sprostowania świadectwa pracy.  

Według § 2 ust. 1 rozporządzenia „w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1) okresu lub okresów zatrudnienia;

2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;

3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;

4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;

5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1;

6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;

7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego;

9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;

10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;

11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2;

12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;

15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;

16) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;

17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

19) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;

20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika”.

Poprawienie świadectwa pracy przez pracodawcę

W przypadku błędu w świadectwie pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik powinien wystąpić do pracodawcy w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa z wnioskiem o jego sprostowanie. Pracodawca powinien w terminie 7 dni od otrzymania wniosku pracownika uwzględnić go, wydając nowe świadectwo pracy, lub zawiadomić w postaci papierowej lub elektronicznej o odmowie sprostowania. Pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o odmowie sprostowania wystąpić do sądu pracy z powództwem o sprostowanie świadectwa (art. 97 § 21). Powinien być o tym pouczony w świadectwie pracy (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). Może on także wystąpić do sądu pracy (sądu rejonowego) po bezskutecznym upływie terminu przeznaczonego na odpowiedź pracodawcy.

Przenosząc obowiązujące przepisy na grunt Pani sprawy, należy stwierdzić, że ten tryb sprostowania świadectwa pracy Pani nie przysługuje z uwagi na fakt, że zakład pracy, w którym była Pani zatrudniona, już nie istnieje.

Pani, jako osoba występująca z wnioskiem o emeryturę, jest zobowiązana dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i osiągane zarobki, a w przypadku emerytury „pomostowej” także udowodnienia okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Nie wiem, na czym polegał błąd w przedstawionym przez Panią w jednostce ZUS-u świadectwie pracy, ale jedyną możliwością działania jest odnalezienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w okresie objętym świadectwem pracy.

W przypadku, gdyby zakład pracy nadal istniał albo został przekształcony, a więc mamy do czynienia z następstwem prawnym, zakład pracy jest zobowiązany wystawić dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i zarobki na podstawie posiadanej dokumentacji osobowo-płacowej.

Inne dowody zamiast poprawienia świadectwa pracy

Okresy zatrudnienia można udokumentować zaświadczeniami od pracodawców, świadectwami pracy oraz legitymacją ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu, a także przedstawiając umowy o pracę, opinie o pracy, wpisy w „książeczkowym” dowodzie osobistym, legitymacje służbowe, legitymacje związków zawodowych, pisma, które kierował do pracownika pracodawca (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody) oraz zeznania świadków.

Jeżeli okaże się, że nie posiada Pani wszystkich dokumentów, a zakład pracy już nie istnieje, powinna Pani zwrócić się do ZUS-u celem uzyskania informacji o miejscu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej zlikwidowanego zakładu pracy. Można również za pośrednictwem internetu spróbować wyszukać jednostkę przechowującą dokumenty tego zakładu pracy. Baza zlikwidowanych zakładów pracy została również umieszczona na stronie internetowej ZUS.

Rejestr archiwów oraz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru tzw. przechowawców, prowadzonego przez marszałka województwa prowadzi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Jest on również dostępny na stronie internetowej: bip.ap.gov.pl. Na obszarze każdego województwa jest archiwum, które gromadzi dokumentację ze zlikwidowanych państwowych zakładów pracy. Takie podmioty mogą wydawać wypisy, odpisy z dokumentacji, którą posiadają.

Jeżeli skorzystanie z tego rozwiązania nie będzie możliwe, przepisy ustawy o emeryturach i rentach dopuszczają możliwość potwierdzenia okresu zatrudnienia poprzez zeznania co najmniej dwóch świadków, którzy potwierdziliby, że Pani w takim okresie pracowała w danym zakładzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ochrona pracy kobiet

Proszę o udzielenie informacji, czy pracodawca może zmusić mnie do przedłożenia mu zaświadczenia lekarskiego o tym, iż karmię jeszcze mojego dwuletniego...

 

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów zawodowych w technikum

Ukończyłam studia podyplomowe „marketing i public relation w internecie” i chciałabym uczyć przedmiotów zawodowych w technikum...

 

Nagła śmierć pracodawcy

Nagle zmarł pracodawca, firmę prowadził jednoosobowo (działalność gospodarcza była tylko na niego). Posiadał biuro rachunkowe, które prowadziło jego...

 

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1983 r.

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1983 r.

Mając lat 16 (1984 r.), pomagałem rodzicom w gospodarstwie rolnym, dojeżdżając do szkoły i codziennie wracając do domu. Chciałabym doliczyć te...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »