Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

• Autor: Marek Gola

Kilka miesięcy temu sprzedałem zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z zatrudnionym pracownikiem. Nowy pracodawca zawarł z pracownikiem porozumienie, na którego mocy ten został na swoim stanowisku i dostał nawet wyższą pensję. Nowy właściciel nie chce jednak dać pracownikowi zaległego urlopu. Mój były pracownik wystąpił więc do mnie o wydanie mu świadectwa pracy oraz wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy ma do tego prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej w skrócie K.p. Z treści Pana pytania wynika, iż w ubiegłym roku sprzedał Pan zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z zatrudnionymi pracownikami.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Zgodnie z § 5 art. 231 K.p. „pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie”. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Innymi słowy zasada automatyzmu obejmuje wyłącznie stosunek pracy i ma charakter szczególny w stosunku do umów cywilnoprawnych. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt III AUa 1239/12, „zasada automatycznego wstąpienia nowego pracodawcy w dotychczasowe stosunki pracy z pracownikami, określona w art. 231 § 1 k.p., nie ma zastosowania do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych”.

Z treści Pana pytania wynika, że pracownik, który w chwili obecnej wywodzi swoje roszczenia, był pracownikiem także wówczas, gdy Pan był pracodawcą. Z uwagi na powyższe zasadne jest wskazania na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt II PK 130/13, zgodnie z którym „nowy pracodawca może wstąpić w stosunek pracy (wejść w miejsce dotychczasowego pracodawcy) tylko wtedy, gdy w chwili przejęcia zakładu, będącej jednocześnie chwilą zmiany pracodawcy, dana osoba jest pracownikiem zakładu”.

Czy zobowiązania wynikające ze stosunku pracy przechodzą na nowego pracodawcę?

W mojej ocenie pomija Pan treść § 2 komentowanego przepisu, zgodnie z którym„ za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie”. Zgodnie z tezą Sądu Najwyższego wyrażoną w wyroku z dnia 29 października 2002 r., sygn. akt UKN 481/01, „solidarna odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, która dotyczy także zobowiązań pracodawcy do wypłaty jednorazowego odszkodowania oraz renty uzupełniającej w związku z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych, umożliwia uprawnionym pracownikom dochodzenie wykonania zobowiązania od każdego z nich, od obu (dotychczasowego i aktualnego) w całości lub w części”. Ekwiwalent nie należałby się jednak, gdyby nowy pracodawca udzielił pracownikowi urlopu. Odmawiając pracownikowi urlopu, nowy pracodawca winien był przewidzieć obowiązek zapłaty ekwiwalentu.

W opisanym przez Pana przypadku nie doszło do rozwiązania umowy o pracę, co z kolei skutkuje tym, że nie było potrzeby wystawiania pracownikowi świadectwa pracy. Stosunek pracy opisywanego pracownika trwał nadal, a zmianie uległ jedynie pracodawca. Pozostałe postanowienia umowy o pracę pozostają bez zmian. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika w sytuacji określonej w art. 231 Kodeksu pracy albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika.

Przejęcie zakładu przez nowego pracodawcę a ekwiwalent za zaległy urlop pracownika

W chwili obecnej nie ma Pan zatem możliwości wystawić świadectwa pracy, bowiem faktycznie nie dysponuje Pan dokumentami, na podstawie których takie świadectwo mogłoby być wydane. W mojej ocenie nie jest Pan zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu (mniemam, że za niewykorzystany urlop), bowiem nowy pracodawca wszedł w stosunek pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Innymi słowy, jeżeli przejęcie nastąpiło np. z datą 1 stycznia 2015 r., to nowy pracodawca musi udzielić urlopu za 2014 rok najpóźniej do końca września 2015 r.

Jak podkreśla się w literaturze, „w przypadku przejęcia całego zakładu przez nowego pracodawcę jest on zobowiązany do spełnienia wszystkich świadczeń na rzecz pracowników, nawet jeśli stały się one wymagalne jeszcze przed przejęciem zakładu. Odpowiedzialność solidarna nowego i poprzedniego pracodawcy dotyczy tylko zobowiązań zaległych, a więc nie tych, które powstały dopiero po przejściu części zakładu na nowego pracodawcę” (M. Piankowski, Komentarz do art. 231 Kodeksu pracy).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »