Adaptacja zawodowa w policji a macierzyństwo

• Autor: Marek Gola

Pierwszej adaptacji zawodowej w policji nie odbyłam, ponieważ byłam w 3 miesiącu zagrożonej ciąży; w tym miesiącu prawdopodobnie urodzę. Miałam zamiar wrócić do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim i liczyłam się z tym, że będę musiała odbyć zaległą adaptację zawodową, ale w mieście, gdzie pracuję, tak jak było do tej pory. Jednak dostałam informację, że po powrocie z urlopu adaptacja będzie do odrobienia w Warszawie (500 km od mojego miejsca zamieszkania i pracy) i dodatkowo zostaje przedłużony okres tej adaptacji do ok. 4 miesięcy. Będę matką samotnie wychowującą dziecko, nie mam możliwości pozostawienia komuś dziecka na tak długi okres czasu pod opieką; urlop wychowawczy nie wchodzi w rachubę, ponieważ kwota miesięczna wypłacana podczas urlopu wychowawczego nie jest w stanie zapewnić mi i dziecku warunków do życia. Czy jest więc jakiś sposób, abym mogła odbyć adaptację w moim mieście i mieć skrócony czas jej trwania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Adaptacja zawodowa w policji a macierzyństwo

Adaptacja zawodowa policjantów w służbie przygotowawczej 

Podstawą prawną niniejszej odpowiedzi są: decyzja nr 374 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej, jak i decyzja nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej (Dz. Urz. KGP z dnia 18 października 2012 r.).

Powyższe decyzje zostały wydane na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z późn. zm. 1)).

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść zmienionego decyzją nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. § 2 ust. 4 decyzji nr 474 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej. Stosownie do nowego brzmienia § 2 ust. 4 ww. decyzji:

Czy jest możliwa zmiana terminu i miejsca delegowania policjanta do odbycia adaptacji zawodowej?

„Na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji może:

1) zwolnić z odbywania adaptacji zawodowej w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2, policjanta, który:

a) pełni służbę w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach techniki operacyjnej albo

b) jest członkiem personelu lotniczego albo personelu medycznego, albo

c) wykonuje zadania służbowe o szczególnym charakterze;

2) zmienić termin lub miejsce delegowania policjanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w przypadku:

a) czasowej jego niezdolności do służby,

b) korzystania przez niego z uprawnień związanych z rodzicielstwem,

c) wystąpienia innej, niż określona w lit. a i b, szczególnie uzasadnionej przyczyny.”

W jaki sposób realizowana jest adaptacja zawodowa policjanta?

Proces adaptacji zawodowej rozpoczyna się z dniem przyjęcia policjanta do służby w Policji, a kończy się z upływem okresu służby przygotowawczej. 2. Adaptacja zawodowa policjanta realizowana jest w szczególności poprzez:

1) szkolenie zawodowe podstawowe;

2) delegowanie policjanta do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji;

3) wykonywanie obowiązków służbowych w jednostce organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę przy wsparciu opiekuna służbowego.

Formą adaptacji zawodowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 decyzji nr 374 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej, jest delegowanie policjanta do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale Policji.

Z treści ust. § 2 ust. 4 ww. decyzji wynika, że wprowadzono z dniem 17 października 2012 r. możliwość nie tylko zmiany, ale i miejsca delegowania policjanta. Przesłanki zmiany terminu, jak i miejsca są ściśle określone w § 2 ust. 4 pkt 2 w ppkt od „a” do „c”. Komendant Główny Policji wskazał na trzy takie przesłanki. Po pierwsze czasowa niezdolność, po drugie korzystanie przez policjanta z uprawnień związanych z rodzicielstwem, a po trzecie wystąpienie innej niż określona w lit. a i b szczególnie uzasadnionej przyczyny. Zwrot „szczególnie uzasadniona przyczyna” jest pojęciem nieostrym. Innymi słowy wymaga on wykładni w odniesieniu do konkretnego, wskazanego we wniosku stanu faktycznego.

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, w Pani sytuacji mamy do czynienia z okolicznościami, o których mowa w pkt „b” i „c”, tj. korzystanie przez Panią z uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz wystąpienia innej, niż określona w lit. a i b, szczególnie uzasadnionej przyczyny.

Wniosek o zmianę miejsca delegowania policjanta

Zmiana zarówno terminu, jak miejsca delegowania policjanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, tj. delegowanie policjanta do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji następuje na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.

Zasadnym w chwili obecnej byłoby zwrócenie się do komendanta wojewódzkiego Policji z wnioskiem o zmianę miejsca delegowania policjanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, tj. delegowanie policjanta do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji i wyznaczenia miejsca adaptacji zawodowej w stałym miejscu Pani zamieszkania. Wniosek winien powoływać się na podane powyżej przepisy, jak i w sposób dokładny opisywać stan faktyczny, z jakim mamy do czynienia w Pani sytuacji. Wyraźnie podkreślić należy, iż osoby wymienione w § 2 ust. 4 ww. decyzji mają jedynie takie prawo. Komendant Główny Policji w treści decyzji podaje bowiem, iż np. komendant wojewódzki Policji „może”, co wskazuje, iż jest to uprawnienie, a nie obowiązek.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w chwili obecnej nie ma Pani nic do stracenia. W mojej ocenie istnieje realna szansa na uzyskanie zmiany miejsca delegowania policjanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, tj. delegowanie policjanta do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji i wyznaczenia miejsca adaptacji zawodowej w miejscu Pani zamieszkania.

Stan prawny z 29.11.2012 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »