Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki przedszkola

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2022-02-25 • Aktualizacja: 2022-02-25

Jestem nauczycielką przedszkola. Mam pytanie dotyczące nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Otóż, 18 maja nabyłam prawo do emerytury i w tym dniu rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron, po czym 19 maja podpisałam z tym samym pracodawcą umowę o pracę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. W związku z tym, że umowa wygaśnie 31 sierpnia i od 01.09. zabraknie mi 2 lat i 2 miesięcy do nagrody jubileuszowej, dostarczyłam pracodawcy zaświadczenie uprawniające do doliczenia 1 roku 4 miesięcy i 4 dni. W związku z tym zabraknie mi mniej niż 12 miesięcy po wygaśnięciu umowy. Czy w tej sytuacji mam prawo do wcześniejszej wypłaty tej nagrody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki przedszkola

Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki

Nagroda jubileuszowa to nagroda, którą otrzymuje pracownik nie za osiągnięcia zawodowe, lecz za długoletni staż pracy. Ale należy pamiętać, że jest to świadczenie niepowszechne i nieobowiązkowe i przysługuje tylko tym pracownikom, dla których takie uprawnienie jest przewidziane w przepisach szczególnych, czyli np. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową. Pierwsza nagroda przysługuje po 20 latach pracy, a kolejne co 5 lat, aż do osiągnięcia 40-letniego stażu.

Doliczenie innych okresów do stażu pracy

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30.10. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz . 1418 ) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jak np. praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 20.07. 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów SN z 26.02.1990 r., sygn. akt III PZP 57/89: „pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe”. Druga uchwała SN (z 21 maja 1991 r., sygn. akt I PZP 16/91) precyzuje, że „pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie”.

Jest jeden wyjątek od tej reguły – w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »