Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Łączenie klas w szkole

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-12

Pracuję w szkole. Przez wiele lat, w przypadku choroby nauczyciela, zastępował go inny nauczyciel (odpłatnie). W styczniu 2012 r. urząd miasta nakazał dyrektorom szkół (w ramach oszczędności) likwidację zastępstw płatnych i wprowadzenie tzw. „łączeń”. Zdarza się, że równocześnie choruje kilku nauczycieli. Moje pytanie brzmi, czy mogę odmówić łączenia klas? Dyrektor twierdzi, że jeżeli np. w klasie VI w danym dniu jest nieobecnych 3 uczniów, to może mi dodać 3 uczniów np. z klasy III gimnazjum. A co z łączeniami za nauczyciela, który wiadomo, że będzie na zwolnieniu przynajmniej przez pół roku? Czy są na ten temat jakieś przepisy prawne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) w szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

Łączenie klas – nawet niewielkich (poza klasami łączonymi np. w małych miejscowościach, co ma odzwierciedlenie w statutach tych szkół i w organizacji roku szkolnego, zatwierdzonego w arkuszu organizacyjnym pracy na dany rok szkolny przez organ prowadzący szkołę) – dla doraźnych potrzeb nie jest możliwe prawnie i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa tych uczniów oraz nauczyciela. Rodzi się tu także pytanie, czy nauczyciel zmuszony przez dyrektora do pracy w klasach połączonych może prawnie odpowiadać za bezpieczeństwo uczniów, z którymi nie powinien mieć zajęć zgodnie ze swoim rozkładem zajęć.

W przypadku konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki może:

– powierzyć nauczycielowi tej szkoły realizację doraźnego zastępstwa (art. 35 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela),

– zatrudnić nowego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru jednej z ww. form zastępstwa nieobecnego nauczyciela należy do kompetencji dyrektora szkoły. Zgodnie z art. 35 ust. 2a i 3 ustawy Karta Nauczyciela przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Przepis art. 30 ust. 6 powołanej ustawy upoważnia organ prowadzący szkołę do określenia, w drodze regulaminu, w szczególności szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

W sytuacji, o jakiej Pani pisze, organ prowadzący nie mógł wydać dyrektorowi takiego nakazu, a dyrektor szkoły postępuje bezprawnie. W tej sytuacji proponuję całą sprawę zgłosić do kuratorium, jako do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Oczywiście może Pani także odmówić wykonania takiego polecenia (które najlepiej, gdyby zostało wydane na piśmie) wskazując, że jest to niezgodne z przepisami prawa.

Ponadto może Pani także zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o niewypłacaniu Pani wynagrodzenia za płatne godziny doraźnych zastępstw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmniejszenie etatu

Dotychczas miałam umowę na czas nieokreślony (cały etat). W naszej firmie są zwolnienia i zmniejszane są etaty. Czy może mi zostać zmniejszony etat z całego...

 

Przejęcie zakładu pracy

Moja firma ma na podstawie art. 23 ^1^ Kodeksu pracy przejąć inny zakład pracy, a w zasadzie – dwa zakłady pracy, które zatrudniają tych samych...

 

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy

Mąż otrzymał świadectwo pracy, w którym ma wpis „kierowca-zaopatrzeniowiec”. Mąż zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy, gdyż...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »