Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-17

W pozwie o przywrócenie do pracy podałem świadków, w tym m.in. inspektora PIP i pracowników firmy, w której pracowałem. Obecnie sąd prosi o podanie adresów świadków do doręczeń. Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków? Czy mogę podać adres inspektoratu PIP i mojej byłej firmy?

Marek Gola

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pana pytania wynika, że wniósł Pan o przywrócenie do pracy. W odwołaniu wskazał Pan świadków, w tym m.in. inspektora PIP i pracowników firmy, w której Pan pracował. Aktualnie sąd wzywa Pana do podania adresów świadków do doręczeń. Nie zna Pan miejsca zamieszkania tychże.

Zgodnie z art. 258 K.p.c. strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe.

Ustawodawca wskazuje nie na miejsce zamieszkania świadka, lecz na miejsce, które pozwoli stawić się tymże do sądu. Co istotne, świadek nie musi wyrażać zgody na występowanie przed sądem w tej roli. Każda osoba, która chce, by ktoś został przesłuchany w charakterze świadka winna go wskazać z imienia i nazwiska, z podaniem adresu, na który możliwe jest doręczenie pisma. Sam osobiście w pismach procesowych wskazuję świadków z miejsca ich zatrudnienia, albowiem moi klienci nie zawsze są w stanie podać miejsce zamieszkania.

W odpowiedzi na wezwanie sądu proszę podać imię, nazwisko i miejsce zatrudnienia świadka, ze wskazaniem, iż przepis art. 258 K.p.c. nie nakłada na Pana obowiązku wskazania świadka z miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 K.c. (definicja miejsca zamieszkania), lecz w sposób, który umożliwi jego stawiennictwo w sądzie. Innymi słowy, miejsce zatrudnienia to miejsce, w którym świadek może odebrać wezwanie do osobistego stawiennictwa w sądzie. Nadto proszę podać miejsce zatrudnienia poprzez wskazanie dokładnej ulicy i miejscowości, tj. filia lub oddział, w którym praca rzeczywiście jest świadczona przez pracownika. Proszę nie podawać centrali.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 25 K.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ustawodawca nie wymaga jednak podania miejsca zamieszkania.

Ponadto skoro nie musi Pan dysponować zgodą osoby na występowanie przez niego w charakterze świadka, to tym bardziej nie musi Pan znać miejsca zamieszkania takiej osoby. Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy. „Dla powołania osoby trzeciej na świadka nie ma żadnego znaczenia, czy osoba ta wyraziła wcześniej zgodę na składanie zeznań. Złożenie zeznań jest publicznoprawnym obowiązkiem każdego obywatela wezwanego w tym celu przez sąd. Tak samo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 533/97, OSNP 1999, nr 3, poz. 84” (Krzysztof Knoppek, Komentarz do art. 258 Kodeksu postępowania cywilnego, 2013.01.30).

Reasumując, w treści pisma proszę podać (dokładne) miejsce zatrudnienia świadków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Kara pieniężna

Chcę ukarać pracownika karą pieniężną. Jak wyliczyć dzienną stawkę pracownika, który pracuje raz na akord, raz na stawkę godzinową?

Zmiana etatu a umowa na czas określony

Czy można sporządzić aneks do umowy o pracę na czas określony? Czas obowiązywania umowy to 2 lata. Praca trwa od 3 miesięcy. Aneks dotyczy zmiany wymiaru czasu pracy z połowy etatu na cały, ale tylko przez pół roku.

Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?

Zarejestrowana jestem jako osoba z prawem do zasiłku. Otrzymałam wezwanie do urzędu w związku z propozycją pracy. Jest to praca na 1/4 etatu za 330 zł brutto, u tego samego przedsiębiorcy, u którego pracowałam bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna. Czy muszę tę ofertę przyjąć?

Wypowiedzenie umowy-zlecenia bez ważnego powodu

Jakiej rekompensaty mogę domagać się od pracodawcy po wyrzuceniu mnie z pracy bez powodu? Pracowałam na umowę-zlecenie w przychodni jako pielęgniarka. Właściciel firmy telefonicznie, przez osobę trzecią odwołał mnie z ustalonych w grafiku dyżurów, dodając, że już nie pracuję. Czy warto ubiegać się o odszkodowanie i wypłacenie wynagrodzenia za dyżury, z których mnie odwołał?

Udokumentowanie poniesionych kosztów na szkolenie

Czy mogę od pracodawcy wymagać dowodu (faktury) poniesionych kosztów na szkolenie, na które podpisałem umowę lojalnościową? Jeśli tak, to na jaką podstawę prawną mogę się powołać? Czy mogę sprawdzić, czy pracodawca nie korzystał z jakichkolwiek ulg na szkolenia, na przykład EFS, i przez to faktyczne koszty, jakie poniósł, były mniejsze niż na umowie lojalnościowej?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »