Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie na inne stanowisko i niższe zarobki

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-05-04

Jestem położną. Rozwiązano oddział położniczy w moim miejscu pracy (prywatna placówka służby zdrowia) i przeniesiono mnie na inne stanowisko, zgodne z wykonywanym zawodem. Podpisałam umowę. Nie zmieniono mi warunków wynagrodzenia zasadniczego, jednak obecnie wykonuję swoją pracę tylko w godzinach dziennych i moja pensja jest niższa o dodatki za pracę w godzinach nocnych i świątecznych. Słyszałam, że zakład pracy nie może dać mi wynagrodzenia niższego, niż przed zmianą stanowiska, łącznie ze wszystkimi dodatkami. W tej chwili moje dochody są niższe o mniej więcej tysiąc zł. Czy obecnie powinnam otrzymywać wynagrodzenie od pensji brutto, czy średnią łącznie z dodatkami, które pobierałam przez wiele lat wcześniej? Problem zapewne leży w tym, czy składka emerytalna pobierana jest od czystej pensji brutto, czy od wynagrodzenia z dodatkami. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie na inne stanowisko i niższe zarobki

Zmiana stanowiska w okresie ochronnym

Zgodnie z art. 1518 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów”.

Zgodnie z art. 39 pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury, nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Co do zasady nie można też dokonać wypowiedzenia zmieniającego – chyba że dochodzi do wypowiedzenia warunków pracy i płacy z powodów leżących po stronie pracodawcy.

Dla takich pracowników, którym zmieniono stanowisko w związku z likwidacją poprzedniego stanowiska, a którzy są w okresie ochronnym, przewidziano dodatek wyrównawczy.

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia

Dodatek wyrównawczy jest równy różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu pracownika do innej pracy. Obliczając wysokość dodatku wyrównawczego, należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Wysokość dodatku uzależniona jest więc od wysokości wynagrodzenia w danym miesiącu (przy pobieraniu wynagrodzenia w stałej wysokości) lub też od wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających dany miesiąc (w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia, natomiast przy dużych wahaniach wysokości otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia można uwzględnić wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy poprzedzających dany miesiąc).

Przy obliczaniu dodatku wyrównawczego nie uwzględnia się:

  • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
  • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia i odszkodowania przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy.

Tak więc do dodatku wyrównawczego wlicza się wynagrodzenie za nadgodziny.

Porozumienie stron dotyczące zmiany stanowiska a dodatek

Jeśli podpisała Pani porozumienie stron, przepisy ochronne Pani nie dotyczą. Nie dotyczy Pani także przepis gwarantujący dodatek wyrównawczy.

Oznacza to, że choć z porozumienia stron nie wynika zmiana wynagrodzenia, to nie dotyczy Pani przepis o dodatku wyrównawczym.

W Pani sytuacji jeśli pracodawca mimo braku stosownego zapisu w porozumieniu stron zmienił Pani jednak wynagrodzenie, musi Pani skierować sprawę do sądu, wskazując, że pracodawca działa wbrew zapisom umowy o pracę. Nie może Pani jednak domagać się wypłaty dodatku wyrównawczego. Warto także pamiętać, że sąd może uznać, że skoro zgodziła się Pani na zmianę stanowiska, wiedząc, że będzie to praca w godzinach nieuzasadniających dodatku, to wiedziała Pani, że będzie Pani pozbawiona tych dodatków. Tak więc Pani sprawa nie jest już jednoznaczna, gdy podpisała Pani porozumienie stron.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wynagrodzenie za czas choroby

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu...

 

Nie każdego świadczenia pracownik może się zrzec

Miałem pracownika, z którym rozliczałem się za ostatnie miesiące z opóźnieniem. Miałem problemy finansowe i ostatecznie musiałem rozwiązać...

 

Prawo do 3-miesięcznej odprawy

Czy będąc w trakcie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i mając 3-miesięczną odprawę będę mieć prawo...

 

Przeniesienie terminu wypłat pensji na 10 każdego miesiąca

Otrzymałam aneks do umowy, w którym pracodawca informuje mnie o przeniesieniu terminu wypłat pensji na 10 każdego miesiąca. Doliczyłam się 11...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »