Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kończąca się umowa o pracę na czas określony

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-08-28

Niedługo kończy się moja umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy otrzymam wypowiedzenie? Czy będę mogła zarejestrować się w urzędzie pracy i dostać bezrobocie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

W przypadku umowy na czas określony, której termin zawarcia właśnie upływa, nie ma potrzeby jej wypowiadania. Gdyby pracodawca chciał wcześniej zakończyć stosunek pracy, to mógłby skorzystać z wypowiedzenia, ale w obecnej sytuacji umowa po prostu się zakończy – bez wypowiedzenia.

Aby otrzymać zasiłek, przede wszystkim należy zarejestrować się jako bezrobotny. Można to zrobić w powiatowym urzędzie pracy. Coraz więcej PUP-ów daje bezrobotnym możliwość rejestracji przez ich serwisy internetowe.

Przy rejestracji w urzędzie trzeba mieć ze sobą dowód osobisty, dokument potwierdzający kwalifikacje do pracy (świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy itp.), świadectwo pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień oraz – ewentualnie – dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie, dla której w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu w urzędzie pracy nie znajdzie się żadna oferta zatrudnienia, stażu lub nawet szkolenia. Ponadto osoba ta w ciągu ostatnich 18 miesięcy łącznie przez 365 dni pracowała za co najmniej minimalne wynagrodzenie i od tej kwoty odprowadzano od niej składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Do tego okresu wlicza się również pracę nakładczą, usługi wykonywane z tytułu umowy agencyjnej lub innej umowy dotyczącej zlecenia, przy czym podstawa wymiaru odprowadzanych składek musi być co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu. Zasiłek otrzymają również osoby, które prowadziły firmę lub współpracowały przy jej prowadzeniu, a także członkowie spółdzielni i kółek rolniczych, jeśli odprowadzano od nich składki.

Do 365 dni pracy dających prawo do zasiłku zalicza się również służbę wojskową i w charakterze funkcjonariusza, urlop macierzyński, okres pobierania renty oraz inne okresy, w których odprowadzano składkę na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. Zaliczany jest też okres zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to również osób pracujących w innych krajach przybyłych do Polski jako repatrianci oraz wszystkich innych, o ile odprowadzali składkę na fundusz pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc pracy.

Zasiłku nie otrzyma osoba, która rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem mniej niż pół roku przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Prawo to nie przysługuje także osobie, która umowę o pracę rozwiązała za porozumieniem stron, chyba że porozumienie wynikało z upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika. Pozbawiona statusu bezrobotnego – a zarazem zasiłku – zostanie osoba, która pomimo skierowania na szkolenie, staż bądź inną formę zatrudnienia, nie podejmie się tego zajęcia, lub gdy odbywa płatną praktykę, a świadczenie wynosi co najmniej połowę minimalnej płacy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży

Jestem zatrudniona na czas określony w pewnej firmie do końca tego roku. Jestem w 6. Miesiącu ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim....

 

Ochrona przedemerytalna pracownika

Mam 57 lat i jestem pracownikiem stowarzyszenia. W ostatnim czasie zmieniły się władze stowarzyszenia, które postanowiły zmienić kilku pracownikom...

 

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Moje pytanie dotyczy ciągłości zwolnienia lekarskiego. Najpierw przebywałam na zwolnieniu lekarskim od lekarza ogólnego. Bezpośrednio po nim miałam L4 od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »