Brak umowy o pracę w formie pisemnej

• Autor: Marta Handzlik

Mój mąż zajmuje stanowisko kierownicze. Miał podpisaną umowę o pracę na czas określony. Umowa wygasła, a pracodawca nie wręczył mężowi kolejnej umowy do podpisania. Szef obiecywał jednak, że umowa zostanie podpisana, więc mąż pracował nadal. Czy mąż ma prawo do wynagrodzenia mimo braku umowy o pracę w formie pisemnej? Jeśli mąż nie otrzyma kolejnej umowy, to czy może domagać się odszkodowania? Czy jeśli nie zostanie przedłużona umowa z winy pracodawcy, to umowa o zakazie konkurencji podpisana przez męża stanie się nieważna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pisemna forma umowy o pracę

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Pisemna forma umowy o pracę nie jest zastrzeżona w Kodeksie pracy pod rygorem nieważności. Konsekwencją prawną niezachowania tej formy jest obowiązek pracodawcy potwierdzenia pracownikowi na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, rodzaju umowy i jej warunków.

W piśmie potwierdzającym ustną umowę należy jako dzień nawiązania stosunku pracy podać datę uzgodnioną w tej umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu strony we wspomnianej umowie nie określiły – datę zawarcia ustnej umowy.

Jeżeli do zawarcia umowy doszło przez podjęcie i dopuszczenie do pracy, w potwierdzeniu tej umowy na piśmie należy podać jako datę nawiązania stosunku pracy dzień, w którym pracodawca zgodził się z faktem podjęcia zatrudnienia przez osobę rozpoczynającą pracę określonego rodzaju („dopuścił ją do pracy”).

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków nie jest przyczyną nieważności faktycznie zawartej umowy. Kodeks nie przewiduje takiej sankcji, a zgodnie z art. 73 K.c. czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Brak dowodu stwierdzającego, na jakich warunkach umowa została zawarta, może być jednak źródłem sporów między stronami, które rozstrzygają sądy pracy. W postępowaniu dowodowym strony mogą powoływać świadków, ponieważ w sprawach z zakresu prawa pracy nie stosuje się ograniczenia dowodu ze świadków (i z przesłuchania stron).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak umowy o pracę na piśmie a ważność umowy

Podsumowując, fakt, iż Pani mąż po zakończeniu pierwszej umowy wykonywał swoje obowiązki, nie mając umowy na piśmie, nie oznacza, że stosunek pracy nie był zawarty. Pani mąż może za ten okres oczekiwać wypłaty wynagrodzenia i wszelkich składników, które powinien otrzymać z tytułu jej świadczenia. Co do zasady, aby ją zakończyć, powinien także ją wypowiedzieć lub porozumieć się co do jej zakończenia z pracodawcą (inaczej pracodawca, mimo braku umowy pisemnej, może rozwiązać ją dyscyplinarnie z powodu porzucenia pracy, jeśli Pani mąż się do pracy nie stawi).

Brak umowy w formie pisemnej nie zwalnia bowiem pracownika od zachowania zasad wynikających z Kodeksu pracy odnoszących się do zakończenia stosunku pracy.

Odszkodowanie w takim przypadku nie przysługuje, gdyż przysługuje wynagrodzenie. Jeśli pracodawca go nie wypłaci – należy złożyć pozew do sądu pracy.

Natomiast umowa o zakazie konkurencji co do zasady obowiązuje, gdyż nie jest ona zależna od przedłużenia bądź nie umowy o pracę. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Zobacz też: Praca bez umowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »