Zasiłek dla bezrobotnej matki po urlopie wychowawczym

• Autor: Dorota Kriger

Obecnie jestem na płatnym urlopie wychowawczym, ale tylko do 27 grudnia. Potem na pewno dostanę wypowiedzenie – nie ma dla mnie pracy. Chciałabym zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Niestety nie mam 5 lat pracy (brakuje mi paru miesięcy), więc dostałabym 80% zasiłku. Nie wiem, co zrobić. Czy powinnam przedłużyć urlop wychowawczy? Czy zostanie on zaliczony do lat pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zasiłek dla bezrobotnej matki po urlopie wychowawczym

Okresy uprawniające do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotnemu, którego łączne okresy uprawniające do zasiłku wynoszą mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (art. 72 ust. 2 ustawy). Okresy te łącznie muszą więc wynosić 5 pełnych lat, aby otrzymać 100% zasiłku.

Stosownie do art. 72 ust. 4 ww. ustawy do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się m.in. okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:

  1. w wieku do 4 lat ­– w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 (okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów), bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat;
  2. na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.

Jeśli więc łącznie okresy uprawniające do zasiłku, które może Pani udokumentować, wynoszą mniej niż 5 lat, to w przypadku przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych otrzyma go Pani w wysokości obniżonej do 80%.

Przedłużenie urlopu wychowawczego

Przypominam, że zgodnie z art. 186 § 1 i § 5 Kodeksu pracy (K.p.) pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia, przy czym urlop ten może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. Urlopu takiego udziela się na wniosek pracownika (art. 186 § 4 K.p.) – to nie pracodawca przedłuża więc urlop wychowawczy, tylko pracownik.

Powyższe oznacza, że w zaistniałej sytuacji ma Pani prawo na dwa tygodnie przed końcem obecnej części urlopu wychowawczego złożyć wniosek o kolejną jego część – jeżeli spełnione są ww. warunki (maksymalnie 3-letni urlop, dziecko w wieku do 4 roku życia i nie więcej niż 4 części urlopu). Termin dwóch tygodni na złożenie wniosku wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2291).

Jak chronić się przed rozwiązaniem umowy o pracę po powrocie z urlopu wychowawczego?

Może Pani również skorzystać z prawa wynikającego z art. 1867 § 1 K.p., zgodnie z którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Dzięki obniżeniu wymiaru czasu pracy korzysta Pani z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez Panią wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1868 § 1 K.p.).

Zgodnie z powyższym może Pani odpowiednio albo przedłużyć urlop wychowawczy (jeśli spełnione są ww. warunki), albo wrócić do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy – w takim przypadku będzie Pani mogła skorzystać z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli skorzysta Pani z prawa wynikającego z art. 1867 § 1 K.p., może się okazać, że po rozwiązaniu umowy o pracę zasiłek dla bezrobotnych nie będzie Pani przysługiwał.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »