Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-01-21

Jestem nauczycielem, który od września przebywa na świadczeniach kompensacyjnych. Otrzymałem propozycję pracy na umowę zlecenie jako egzaminator w CKE. Czy mogę wykonywać tę pracę bez zawieszenia świadczeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez osobę uprawnioną pracy w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Do jednostek, o których mowa wyżej, należą m.in. publiczne przedszkola, szkoły i placówki oraz zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Zgodnie z tym przepisem podjęcie pracy przez nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:

a) urzędach organów administracji rządowej,

b) kuratoriach oświaty,

c) specjalistycznej jednostce nadzoru,

d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych,

e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych

także powoduje zawieszenie świadczenia kompensacyjnego.

Tak stanowi art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym podjęcie pracy w jednej z wymienionych jednostek w charakterze nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego, powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia kompensacyjnego bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Jeżeli osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wykonuje pracę na rzecz ww. jednostek w ramach innej umowy niż umowa o pracę, wówczas nie stosuje się powołanego przepisu. Jednakże prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104 ustawy emerytalnej. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez świadczeniobiorcę przychodu z tytułu wykonywania innej działalności zarobkowej (zatrudnienia niezwiązanego z oświatą), służby albo prowadzenia pozarolniczej działalności, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ulega:

– zawieszeniu, jeżeli przychód uzyskiwany z tej działalności wynosi więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w okresie od 1 marca do 31 maja 2014 r. wyższy niż 4970,40 zł miesięcznie),

– zmniejszeniu, jeżeli przychód z tej działalności przekracza kwotę 70% przeciętnego wynagrodzenia (w okresie od 1 marca do 31 maja 2014 r. wyższy niż 2676,40 zł miesięcznie), ale nie przekracza kwoty 130% tego wynagrodzenia.

Zakaz wykonywania pracy w placówkach oświatowych przez osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego obowiązuje tylko do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podsumowując – co do zasady nie może Pan być zatrudniony w CKE w charakterze nauczyciela. Jednak jeśli chodzi o umowę zlecenia to wysokość otrzymanego za nie wynagrodzenia nie powinno przekraczać kwoty, o której była mowa wyżej, inaczej świadczenie zostanie zawieszone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7

Wystąpiłem do pracodawcy o wydanie druku ZUS Rp-7. Minął już ustawowy termin na wydanie dokumentu, wynoszący 7 dni. Jak zmusić pracodawcę do wydania tego druku?

 

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela

Mam 30-letni staż pracy jako nauczyciel, jestem nauczycielem dyplomowanym. Ze względu na skargę dwojga rodziców, że krzyczę na dzieci, otrzymałam od...

 

Zatrudnienie w dwóch szkołach a prawo do zasiłku chorobowego

Jestem zatrudniona w szkole ponadgimnazjalnej przez mianowanie na czas nieokreślony. Dodatkowo co roku od 1 września do 30 czerwca pracuję w szkole...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »