Odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

• Autor: Marta Handzlik

Wczoraj rozwiązałam umowę o pracę z art. 55 § 11 K.p. W firmie byłam zatrudniona ponad 10 lat na czas nieokreślony. Czy należy mi się 3-miesięczna odprawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika na mocy komentowanego przepisu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie jest ono uzależnione od wystąpienia szkody po stronie pracownika. Co więcej, wysokość tego odszkodowania jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć od chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia.

Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 31 marca 2006 r. (III APa 90/05) art. 55 § 11 K.p. nie zawiera regulacji stanowiącej odpowiednik art. 60 K.p. ani nie odsyła do tego ostatniego unormowania. Brak zatem jakichkolwiek podstaw do pozbawienia pracownika lub ograniczenia jego uprawnień z tej przyczyny, że rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nastąpiło w trakcie biegu okresu wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego uprzednio przez pracodawcę.

Komentowany przepis nie precyzuje, czy odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za standardowy okres wypowiedzenia, czy też za okresy niestandardowe (np. skrócone czy też umownie albo układowo wydłużone). W oparciu o argument lege non distinquente wyrażam przekonanie, że w zależności od kontekstu obligacyjnego wysokość odszkodowania może odnosić się do wynagrodzenia za okresy wypowiedzenia, zarówno standardowe (ustawowe), jak i niestandardowe.

Pracodawca jest uprawniony do powstrzymania się od wypłaty odszkodowania, jeżeli uzna, że nie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Co więcej, może on powoływać się na bezzasadność rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia, mimo że sam nie wniósł powództwa na podstawie art. 611 K.p.

Podsumowując – z powodu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 55 § 11 przysługuje Pani nie odprawa, a odszkodowanie za okres wypowiedzenia, jednak pracodawca może się powstrzymać od jego wypłacenia, jeśli kwestionuje zarzucane mu ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »