Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-08-15

Wczoraj rozwiązałam umowę o pracę z art. 55 § 11 K.p. W firmie byłam zatrudniona ponad 10 lat na czas nieokreślony. Czy należy mi się 3-miesięczna odprawa?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika na mocy komentowanego przepisu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie jest ono uzależnione od wystąpienia szkody po stronie pracownika. Co więcej, wysokość tego odszkodowania jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć od chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia.

Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 31 marca 2006 r. (III APa 90/05) art. 55 § 11 K.p. nie zawiera regulacji stanowiącej odpowiednik art. 60 K.p. ani nie odsyła do tego ostatniego unormowania. Brak zatem jakichkolwiek podstaw do pozbawienia pracownika lub ograniczenia jego uprawnień z tej przyczyny, że rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nastąpiło w trakcie biegu okresu wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego uprzednio przez pracodawcę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Komentowany przepis nie precyzuje, czy odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za standardowy okres wypowiedzenia, czy też za okresy niestandardowe (np. skrócone czy też umownie albo układowo wydłużone). W oparciu o argument lege non distinquente wyrażam przekonanie, że w zależności od kontekstu obligacyjnego wysokość odszkodowania może odnosić się do wynagrodzenia za okresy wypowiedzenia, zarówno standardowe (ustawowe), jak i niestandardowe.

Pracodawca jest uprawniony do powstrzymania się od wypłaty odszkodowania, jeżeli uzna, że nie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Co więcej, może on powoływać się na bezzasadność rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia, mimo że sam nie wniósł powództwa na podstawie art. 611 K.p.

Podsumowując – z powodu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 55 § 11 przysługuje Pani nie odprawa, a odszkodowanie za okres wypowiedzenia, jednak pracodawca może się powstrzymać od jego wypłacenia, jeśli kwestionuje zarzucane mu ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu

Chciałabym się dowiedzieć, czy będąc na urlopie opiekuńczym, a następnie wypoczynkowym mogę zostać zwolniona z pracy? Nie chodzi tu o dyscyplinarne zwolnienie, ale pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę z 3-miesiącznym okresem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który zawarł umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) od dnia 08.07.2008 r.? Jest to umowa na 1/2 etatu. Od kiedy zaczyna biec okres wypowiedzenia w razie przedłożenia go pracodawcy w dniu 07.01.2009 r.?

Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego

Przebywam na urlopie wychowawczym do kwietnia 2011 r. Wiem już, że nie będę wracała do obecnego pracodawcy. Córeczka od września idzie do przedszkola, więc mogę przerwać wychowawczy. Czy jeśli złożę wypowiedzenie, to będzie mi przysługiwał mi 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Jestem zatrudniona w firmie od 2005 r. na czas nieokreślony.

Ustne ustalenie zwolnienia z obowiązku pracy

Pracowałam u pracodawcy przez na umowie o pracę na czas nieokreślony. Niedawno złożyłam wypowiedzenie umowy za porozumienie stron. W chwili dawania wypowiedzenia dogadałam się z szefem, że przeszkolę pracownika na moje stanowisko przez 2 tygodnie, a później odejdę z pracy, na co on się zgodził, jak również zgodził się na wypłatę mojego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dziś stwierdził, że nie wypłaci mi tej kwoty i że mam chodzić do końca do pracy. Niestety wcześniejsze ustalenia są tylko ustne, a podpisane jest wyłącznie porozumienie–wypowiedzenie. Czy mogę jakoś żądać ustalonego zwolnienia z obowiązku pracy?

Którego dnia miało nastąpić rozwiązanie umowy?

Którego dnia powinno nastąpić rozwiązanie stosunku pracy, gdy wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony złożyłam 08.01.2015 r.? Przepracowałam w tej firmie 23 lata, a wystawiono mi świadectwo pracy do dnia 10.04.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »