Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Mam 30-letni staż pracy jako nauczyciel, jestem nauczycielem dyplomowanym. Ze względu na skargę dwojga rodziców, że krzyczę na dzieci, otrzymałam od dyrektora przedszkola naganę z ostrzeżeniem. Zgodnie ze wskazaniem w piśmie mogę się od niej odwołać w ciągu 2 tygodni. Był też napisany protokół z rozmowy, którą dyrektor ze mną przeprowadziła (protokołowała inna nauczycielka), nie podpisałam go, bo zawierał nieprawdziwe fakty z rozmowy. Nie wolno mi go było zabrać do spokojnej analizy ani skserować, miałam czytać przy dyrektorze. W protokole nie było żadnych faktów, tylko stwierdzenia: „ktoś powiedział”, „słyszano”, „mówi się”. Nie wiem, jak mam się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1) nagana z ostrzeżeniem;

2) zwolnienie z pracy;

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

Aby ukarać nauczyciela karą dyscyplinarną, potrzebne jest przeprowadzone postępowanie. Etapy postępowania dyscyplinarnego:

1. Organ, przy którym działa komisja, po otrzymaniu wiadomości o uchybieniu godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela albo o toczącym się przeciw niemu lub zakończonym postępowaniu karnym niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

2. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania / umorzenie postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego.

3. Postępowanie przed komisją I instancji.
Przewodniczący komisji wyznacza skład orzekający.
Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysłuchaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy.

4. Wydanie orzeczenia:

  • o ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego winnym w całości lub części popełnienia zarzucanego mu przewinienia i wymierza karę dyscyplinarną,
  • o uniewinnieniu,
  • o umorzeniu postępowania, jeżeli zachodzą okoliczności to uzasadniające.

5. Postępowanie odwoławcze:

  • odwołanie wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach do komisji, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia,
  • przewodniczący komisji przesyła niezwłocznie odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej wraz z aktami oraz stwierdzeniem, czy odwołanie wniesiono w terminie, a odpis odwołania stronie przeciwnej,
  • orzeczenie komisji, od której nie zostało w terminie wniesione odwołanie lub wniesione odwołanie cofnięto, jest prawomocne i podlega wykonaniu,
  • odwoławcza komisja dyscyplinarna po przeprowadzeniu rozprawy utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, uchyla orzeczenie w całości lub części i wydaje nowe orzeczenie albo przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez komisję I instancji.

Generalnie, jeśli w Pani przypadku nie zostało przeprowadzone postępowanie dyscyplinarne, nie powinna Pani otrzymać kary nagany z ostrzeżeniem. A już na pewno nie mógł jej nałożyć dyrektor.

Być może dyrektor ukarał Panią karą porządkową, zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy (K.p.). Jednak i tu widzę szereg uchybień. Po pierwsze zgodnie z art. 108 za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

Tak więc Kodeks pracy w ogóle nie przewiduje kary nagany z ostrzeżeniem. Ponadto Pani nie dopuściła się żadnego z wymienionych w art. 108 K.p. naruszeń.

Podsumowując – jeśli została Pani ukarana karą dyscyplinarną przez dyrektora (bez stosownego postępowania przed komisją, o którym powinna Pani była zostać powiadomiona i brać w nim czynny udział) – należy się zdecydowanie odwołać od nałożonej kary, gdyż dyrektor złamał wszelkie przepisy prawa, nakładając ją na Panią. Jeśli zaś ukarał Panią karą porządkową, także złamał przepisy prawa i także należy się odwołać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »