Czy zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trakcie trwania wypowiedzenia?

Prowadzę JDG w branży IT i świadczę usługi jako tester oprogramowania. Firma, z którą mam umowę i która „wypożycza” mnie klientowi, nazwę ją skrótowo X, ma zapis o możliwości rozwiązaniu umowy przed terminem jej zakończenia z okresem wypowiedzenia w wymiarze 30 dni roboczych. Mój okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Złożyłem wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który powinien się skończyć 28.02.2023, a firma X zakomunikowała mi, że jeśli nie spełnię jej warunków, to sama złoży mi wypowiedzenie i tym samym nadpisze mój okres wypowiedzenia. Mój okres wypowiedzenia skróci się do 30 dni roboczych. Czy firma może tak postąpić i wypowiedzenie złożone przez nią będzie wiążące, jeśli chodzi o okres wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trakcie trwania wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy podczas trwania okresu wypowiedzenia

Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie trwającego wypowiedzenia zleceniodawca wypowiedział umowę Panu – czy to z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Kodeks cywilny zezwala obu stronom, zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy, na wypowiedzenie umowy-zlecenia niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Mogą oni rozwiązać ją w każdym czasie – oznacza to, że po wypowiedzeniu umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym

Odszkodowanie za wypowiedzenie

Zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że oba sposoby wypowiedzenia umowy wskazane w tym przepisie, to jest zarówno wypowiedzenie z ważnego powodu, jak również z innych przyczyn, mogą zostać powiązane przez strony z zastrzeżeniem terminu wypowiedzenia. Pogląd ten wynika z przyjmowanego powszechnie w orzecznictwie założenia, że wszystkie przepisy o zleceniu – z wyjątkiem art. 746 § 3 i art. 751 § 6 – mają charakter dyspozytywny (tak m.in. w różnych konfiguracjach okoliczności faktycznych i podstaw kasacyjnych w wyrokach Sądu Najwyższego np. z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt V CK 433/03.

Charakter iuris cogentis ma natomiast art. 746 § 3 zawierający zakaz zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Uprawnienie to może być natomiast ograniczone terminem. Stanowisko o dopuszczalności zastrzeżenia terminu wypowiedzenia także w odniesieniu do wypowiedzenia dokonanego z ważnych przyczyn w najszerszym stopniu zostało umotywowane w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt V CK 433/03. Dyspozytywny charakter art. 746 § 1 oznacza również, że skoro możliwe jest wypowiedzenie umowy-zlecenia również bez ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym, to tym bardziej możliwe jest zastrzeżenie w umowie terminu wypowiedzenia i w takim wypadku. Wypowiedzenie takiej umowy przed upływem zastrzeżonego terminu, a więc ze skutkiem natychmiastowym, oznacza. obowiązek naprawienia szkody, jaką poniósł przyjmujący zlecenie na skutek przedwczesnego wypowiedzenia, jeśli nastąpiło ono bez ważnego powodu.

A zatem tak – zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trakcie trwania wypowiedzenia – oczywiście zachowując warunki umowne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »