Bezpłatne nadgodziny nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w szkole podstawowej jako wychowawca w wymiarze 22/22 godziny zegarowe. Dyrektor przydzielił mi w tym roku dodatkowe godziny pracy, np. zastępstwo za nauczyciela danego przedmiotu. Muszę też obsługiwać po lekcjach moich wychowanków świetlicę. Robię to bezpłatnie, bo zdaniem dyrektora ten czas wchodzi w 40-godzinny wymiar pracy. Czy ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Bezpłatne nadgodziny nauczyciela

Przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela [w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć”.

Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Praca w godzinach ponadwymiarowych dopuszczalna jest tylko w szczególnych przypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jednak  godziny ponadwymiarowe mogą mieć przyznane tylko nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz też: Czy nauczyciel musi zgadzać się na zastępstwa

Wynagrodzenie za godziny doraźnego zastępstwa

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty „przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela”.

Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

Należy pamiętać, że nie ma znaczenia, czy w czasie doraźnego zastępstwa nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z posiadaną specjalnością, czy zajęcia dydaktyczne, do których nie posiada kwalifikacji, czy po prostu zapewnia jedynie bezpieczeństwo uczniom. Sensem powołania godzin doraźnego zastępstwa jest spełnienie wymogu sprawowania przez szkołę funkcji opiekuńczej w stosunku do powierzonych jej uczniów. Odpowiednio zatem w celu zapewnienia opieki uczniom w czasie zajęć podczas nieobecności właściwego nauczyciela dyrektor szkoły powierza realizację zajęć innemu nauczycielowi; w wyjątkowych sytuacjach sam może również poprowadzić zajęcia w ramach doraźnego zastępstwa.

Bezpłatne stałe godziny pracy poza pensum

Podkreślić należy, że ani doraźne zastępstwa, ani tym bardziej przyznane w planie nauczania godziny ponadwymiarowe nie mogą być godzinami bezpłatnymi. Owszem nauczyciel jest zobowiązany do 40 godzin pracy w tygodniu, co jednak nie oznacza, że ma owe 40 godzin przepracować z uczniami. W doktrynie przyjęło się, że nauczyciel wykonuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze bezpośrednio z uczniami w wymiarze pensum, natomiast pozostałe z 40 godzin pracy poświęca na przygotowanie zajęć, dokształcanie się i sprawdzanie prac uczniów. Jeśli więc dyrektor przydzielił Pani jakieś stałe godziny pracy poza pensum, są one uznawane za godziny ponadwymiarowe, jeśli zaś godziny te wynikają z konieczności zastępstwa za nieobecnego pracownika – są to godziny doraźnych zastępstw. Jedne i drugie godziny powinny być płatne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »