Wypadek na stażu z PUP

• Autor: Wioletta Dyl

Mam 32-lat pracy, od dwóch lat jestem zarejestrowana w PUP. Trzy miesiące temu, będąc na stażu w urzędzie miasta (pracownik gospodarczy) uległam wypadkowi na terenie zakładu: kilka minut po piętnastej, na śliskiej powierzchni upadłam i poważnie złamałam nogę. Dodam, że chodzi o staż unijny 50 plus.

Obecnie jeszcze nie chodzę, mam zwolnienie L-4, ale niepłatne, bo urząd pracy twierdzi, że mi nie przysługuje. Wypadek był zgłoszony do kierownika w urzędzie miasta i do urzędu pracy. Urząd pracy odprowadzał składkę emerytalną, rentową i wypadkową. Co mam zrobić, jestem bez środków do życia, a leczenie jest bardzo kosztowne?!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wypadek na stażu z PUP

Wypadek w czasie wykonywania stażu w urzędzie miasta

Jak rozumiem w okresie, w którym uległa Pani wypadkowi, przebywała Pani na stażu w urzędzie miasta. Kierując się po wykonanej pracy do domu, uległa Pani wypadkowi, przebywając jeszcze na terenie zakładu pracy czyli urzędu miasta. Wypadek został zgłoszony do kierownika jednostki, której Pani podlegała, niemniej urząd pracy, który skierował Panią na staż do urzędu miasta, odmawia Pani uznania zwolnienia lekarskiego za pełnopłatne. Przyznam, że wobec tak skromnego opisu i bez dokumentacji wiele w tej sprawie pozostaje niejasne. Skupię się więc na ogólnych uregulowaniach prawnych, co powinno naświetlić Pani możliwości prawne, jakimi dysponuje.

W całej tej sprawie trzeba odwołać się do obowiązujących przepisów zawartych w:

 • ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.)
  oraz
 • ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.).

Zobacz też: Umowa o staż jakie składki

Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy

Należałoby tu na początek wyjaśnić, czy mamy tu do czynienia z wypadkiem przy pracy, czy z wypadkiem w drodze z pracy.

Zgodnie z postanowieniem art. 57b w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej u.e.r.) – za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, również drogę do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

3) zwykłego spożywania posiłków,

4) odbywania nauki lub studiów.

Natomiast zgodnie z postanowieniem art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm. – dalej u.w.c.z.), za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu m.in.:

 1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
 2. W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
 3. Podczas uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe.
 4. Podczas wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
 5. Podczas pełnienia mandatu posła lub senatora.
 6. Podczas odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy.
 7. Podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło (w przypadku umowy o dzieło tylko gdy została ona zawarta z pracodawcą, z którym osoba ma również zawartą umowę o pracę .

Wypadek pracownika na terenie zakładu pracy

Ponieważ uległa Pani wypadkowi na terenie zakładu pracy (urząd miasta), do którego została Pani skierowana, należałoby uznać, że doszło do wypadku przy wykonywaniu pracy, ponieważ to urząd miasta odpowiedzialny jest za teren, na którym doszło do wypadku. Zgodnie z orzecznictwem i doktryną droga z pracy zaczyna się bowiem po przekroczeniu bram zakładu pracy.

Osoby niebędące pracownikami, które w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu uległy wypadkowi, winny zgłosić wypadek odpowiednim podmiotom, które ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonują w karcie wypadku. W Pani przypadku tym odpowiednim podmiotem będzie pracodawca, u którego odbywa Pani staż na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący.

Całokształt spraw związanych z prowadzeniem postępowania powypadkowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 237, poz. 2015 – dalej r.w.p.).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem uznanie zdarzenia za wypadek następuje na podstawie:

 1.  oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków – co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
 2. informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
 3. ustaleń sporządzającego kartę.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia sporządza się kartę wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Do karty wypadku należy dołączyć oświadczenia poszkodowanego i świadków, dokumenty medyczne oraz materiały z urzędów i instytucji prowadzących dochodzenie w sprawie zdarzenia.

Zgodnie z postanowieniami r.w.p. poszkodowany zgłasza wypadek stosownym podmiotom (jak w Pani przypadku urząd miasta). Podmiot ten, dokonuje kwalifikacji prawnej zdarzenia na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:

 1. zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;
 2. dokonanie oględzin miejsca wypadku, stan techniczny maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
 3. przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
 4. przesłuchanie świadków wypadku;
 5. zebranie innych dowodów dotyczących wypadku uznanych za niezbędne.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – podmiot, o którym mowa wyżej, sporządza kartę wypadku.

Wzór karty wypadku jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Co ważne, ponieważ płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu jest zawsze podmiot kierujący. W związku z tym w karcie wypadku wpisuje się dane płatnika, a nie pracodawcy.

Kartę sporządza się w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany, drugi egzemplarz pozostaje w podmiocie ustalającym okoliczności wypadku, trzeci egzemplarz przekazywany jest do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poszkodowany lub członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez podmiot sporządzający kartę wypadku.

Po zatwierdzeniu karty wypadku przez pracodawcę dokumentacje wypadku należy przekazać podmiotowi kierującymi na staż, czyli w Pani przypadku do PUP. Po otrzymaniu dokumentacji wypadkowej na wniosek stażysty płatnik (urząd pracy) kieruje wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie prawa do świadczeń wypadkowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia wynikające z zapisów art. 6 u.u.w.

Zatem w świetle powyższego zalecam sprawdzić, czy sporządzono i wydano Pani kartę wypadku albo jakikolwiek inny dokument ze stanowiskiem urzędu pracy. Od tego będą zależeć dalsze kroki w Pani sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »