Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-11

Jak mogę wpłynąć na dyrektora szkoły, w której uczę, aby potwierdził moje zatrudnienie przez mianowanie? Czy zwrócić się do niego pisemnie? Jak ewentualnie umotywować w piśmie, że dyrektor ma obowiązek potwierdzić moje zatrudnienie przez mianowanie? Spełniam wszystkie wymogi z Karty Nauczyciela (art. 10 pkt 5a). Dyrektor jednak tłumaczy, że starostwo mu nie zezwala zatrudniać przez mianowanie, a ja wiem, że z mocy prawa moja umowa przekształciła się już w mianowanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego – o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN. W szczególności muszą być spełnione warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 KN.

Na podstawie art. 10 ust. 5b KN – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Przekształcenie stosunku pracy następuje z mocy prawa w momencie wskazanym ustawą, a więc niezależnie od czynności podjętych przez pracodawcę. W sposób wyraźny ustawodawca odróżnił więc informację o przekształceniu stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN, od aktu mianowania, o którym mowa w art. 13 KN. Akt mianowania wskazuje moment nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z dniem w nim określonym, a jeżeli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu. W przypadku przekształcenia skutek nie następuje z datą wskazaną w akcie mianowania lub z dniem doręczenia tego aktu, lecz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego (art. 10 ust. 5a pkt 1 KN). Ponadto należy zauważyć, że akt mianowania jest podstawą nawiązania stosunku pracy, zaś informacja o przekształceniu nie jest źródłem nowego stosunku pracy, lecz jedynie potwierdzeniem jego zmiany (zmianą statusu prawnego).

Z tego względu należy stanąć na stanowisku, że jedynym obowiązkiem, jaki obciąża dyrektora szkoły w związku z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego w trakcie zatrudnienia, jest potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy z mocy prawa w formie informacji o przekształceniu, o której mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN.

Tak zresztą orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2005r. (I PK 85/04, LEC nr 603749), zgodnie z którym uzyskanie przez nauczyciela mianowania z mocy prawa oznacza, iż jego stosunek pracy – po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 10 ust. 2 pkt 7 zdanie drugie ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela – przekształca się w stosunek pracy z mianowania; szkoła ma obowiązek wydania nauczycielowi pisemnego potwierdzenia, że uzyskał on mianowanie z mocy prawa.

Jednakże żaden przepis prawa nie określa, jakie konsekwencje wiążą się z odmową wydania nauczycielowi takie poświadczenia. Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że nauczycielowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do wniesienia do sądu pozwu o potwierdzenie przekształcenia się stosunku pracy w mianowanie.

Tak więc to, że dyrektor ma zakaz zatrudniania przez mianowanie, nie ma dla Pani żadnego znaczenia. Jego obowiązkiem jest potwierdzenie faktu wynikającego z przepisów prawa. Jeśli będzie Pani odmawiał, jedynym wyjściem jest odwołanie się do sądu pracy, gdyż przepisy oświatowe nie dają Pani żadnych możliwości dochodzenia swoich racji.

Proszę więc, tak jak Pani zamierzała, napisać pismo do dyrektora z prośbą o wykonanie obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela, a więc potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy w mianowanie. W razie odmowy proszę poprosić o podanie uzasadnienia takiego działania.

Na koniec dodam jeszcze, że jeśli nawet np. za rok czy dwa dyrekcja zechce Panią zwolnić, to niezależnie od potwierdzenia będzie musiała przestrzegać przepisów odnoszących się do nauczycieli mianowanych. Jeśli tego nie zrobi – wówczas po prostu złoży Pani do sądu pozew o niewłaściwe rozwiązanie stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę

Jestem nauczycielką przedszkola. Moje pensum to 25 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku). W maju musieliśmy pracować w sobotę...

 

Kolejna umowa na czas określony dla nauczyciela w przedszkolu

Jestem nauczycielem, pracuję w przedszkolu miejskim. W dniu 1 września zostanie ze mną zawarta czwarta umowa na czas określony. Czy taka umowa jest...

 

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Proszę o wyjaśnienie kwestii prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Pracę rozpoczęłam w 1979 roku po ukończeniu dwuletniego studium. 31...

 

Bezpłatne nadgodziny nauczyciela

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w szkole podstawowej jako wychowawca w wymiarze 22/22 godziny zegarowe. Dyrektor przydzielił mi w tym...

 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Spełniam warunki przejścia na świadczenia kompensacyjne: mam 55 lat, ponad 30 lat pracy, w tym 27 lat pracy w szkole. Przez 5...

 

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego

Czy nauczyciel po studium nauczycielskim i ukończonych studiach wyższych zawodowych na kierunku filologia polska w zakresie dziennikarstwa i public...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »