Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezrobotny a badania lekarskie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-03-09

Ostatnio przebywałem na zwolnieniu ponad 30 dni. Po dostarczeniu zwolnienia do urzędu pracy (jestem bezrobotny z prawem do zasiłku) zażądano ode mnie zaświadczenie o zdolności do pracy od lekarza pierwszego kontaktu (pracownik urzędu powołał się na art. 229 K.p.). Niestety lekarz odmówił wydania takiego zaświadczenia z powodu niewystarczających informacji w dokumentacji przebiegu choroby. Oznacza to dla mnie konieczność podróży do odległego szpitala w celu uzupełnienia dokumentacji. Czy urząd pracy ma prawo zażądać takiego zaświadczenia?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sama definicja osoby bezrobotnej mówi: bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jest to osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (za ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 2 ust. 1 pkt 2).

Wskazanie przez pracownika urzędu pracy artykułu z Kodeksu pracy jako podstawy wykonania takich badań jest, co prawda, nieprawidłowe, jednak przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uznają za zasadne wymaganie od bezrobotnego poddania się badaniom lekarskim, ustalającym zdolność do podjęcia pracy.

Pozostając w rejestrze osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, musi Pan legitymować się stanem zdrowia, pozwalającym podjąć Panu zatrudnienie na danym stanowisku na podstawie ofert przedstawionych Panu w urzędzie pracy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na inny przepis wyżej przywołanej ustawy, który mówi o ponoszeniu kosztów badań lekarskich wykonywanych w takim przypadku.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu:

  1. stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
  2. określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu

– przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu Pracy.

Zgodnie z powyższym pracownik urzędu pracy zobowiązany był skierować Pana na badania, które powinny być sfinansowane z Funduszu Pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Kara porządkowa a alkohol

Czy pracodawca może ukarać pracownika, który stawił się do pracy i po jednorazowym badaniu ma w wydychanym powietrzu 0,05 mg/dm 3 karą...

 

List intencyjny a umowa przedwstępna z nowym pracodawcą

Podpisałem list intencyjny z nowym pracodawcą. Jednak obecny pracodawca zaproponował mi lepsze stanowisko i chciałbym zostać u niego. Jakie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »