Wypowiedzenie umowy o pracę na odległość

• Autor: Michał Soćko

Jestem zatrudniona w sklepie sieciowym na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Obecnie jestem na urlopie bezpłatnym jeszcze 6 tygodni. Mój problem jest następujący: obecnie przebywam w UK i podjęłam tu pracę. Dwa miesiące temu próbowałam wręczyć moje wypowiedzenie na piśmie przez osoby trzecie: córkę i przyjaciela. Pismo odebrała zastępczyni kierownika sklepu prowadząca zmianę, ale kierownik rejonowa po zapoznaniu się z treścią pisma odmówiła podpisania wypowiedzenia i powiedziała, że muszę się stawić osobiście i wtedy sprawę załatwimy od ręki, bo potrzebny jest jej mój podpis. Problem w tym, że nie mogę w wymaganym przepisami okresie przyjechać do Polski, gdyż podjęłam pracę za granicą i nie mam urlopu. Istnieje prawdopodobieństwo, że moje wypowiedzenie zostało źle sformowane i na tej podstawie kierownik rejonu mogła je odrzucić. Jak mogę skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę na odległość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wypowiedzenie umowy o pracę na odległość

Udzielenie pełnomocnictwa do rozwiązania umowy o pracę

Przystępując do odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie, wskazać należy, że najprostszym sposobem załatwienia sprawy byłoby wystawienie pełnomocnictwa córce (jeśli jest pełnoletnia) lub innej osobie najbliższej, do rozwiązania w Pani imieniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Wówczas sprawę tę rzeczywiście można byłby załatwić szybko, od ręki. Przy tym nie musiałaby Pani wracać do kraju, gdyż pełnomocnictwo mogłaby Pani przesłać listem.

Pełnomocnictwo może być sporządzone w zwykłej formie pisemnej z Pani podpisem, najlepiej czytelnym. Z pełnomocnictwa powinno wynikać wyraźnie, kto jest mocodawcą (kto je wystawia) oraz kto jest pełnomocnikiem (dane córki), jak również dokładne wskazanie, do załatwienia jakiej sprawy jest umocowana (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron). Pełnomocnictwo przesyła Pani córce. Córka z pełnomocnictwem idzie do pracodawcy i podpisuje w Pani imieniu porozumienie o rozwiązaniu umowy.

Podkreślić jednak należy, że pracodawca nie musi się zgodzić na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Porozumienie takie, jak każda umowa, wymaga zgody obu stron (pracownika i pracodawcy). Zależy to tylko od dobrej woli pracodawcy.

Zatem jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na porozumienie rozwiązujące, to powinna Pani jak najszybciej wysłać prawodawcy prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę, które jest czynnością jednostronną (nie wymaga zgody pracodawcy).

Wysłanie wypowiedzenia

Natomiast, gdyby powyższe rozwiązanie z jakichś powodów nie wchodziło w grę, to może Pani jeszcze raz wysłać wypowiedzenie. Przyjmuje się bowiem, że pracownik może wypowiedzieć umowę także w czasie urlopu bezpłatnego (tak: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, stan prawny na dzień 01.01.2018 r., komentarz do art. 174).

Przy czym tym razem powinno to nastąpić na piśmie i zostać wysłane na adres pracodawcy listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Chodzi o to, żeby miała Pani dowód doręczenia takiego wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy na odległość i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Problemem jest jednak to, że okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i nawet gdyby Pani je wysłała ponownie teraz, to i tak nie zmieści się Pani w terminie. Może Pani w takiej sytuacji wystąpić dodatkowo z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia (art. 362 Kodeksu pracy).

„Art. 362. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia”.

Wskazać jednak należy, że pracodawca nie musi zgodzić się na takie zwolnienie.

Natomiast jeśli nie stawi się Pani do pracy mimo trwania jeszcze okresu wypowiedzenia, to pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarne zwolnienie) z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zasadniczo bowiem po zakończeniu urlopu bezpłatnego powinna stawić się Pani do pracy, przynajmniej na czas do końca wypowiedzenia. Chyba żeby wzięła Pani na pozostały czas wypowiedzenia urlop wypoczynkowy, jeśli ma Pan zaległy.

Na marginesie chciałbym zaznaczyć, że Pani poprzednie wypowiedzenie, jak się wydaje, nie jest nieważne. Może bowiem Pani je złożyć w okresie urlopu bezpłatnego. Niemniej jednak w razie sporu może być Pani ciężko wykazać, że w ogóle złożyła Pani takie wypowiedzenie oraz w jakiej dacie, a tym samym kiedy ono upłynęło. Nie ma bowiem Pani żadnego dowodu na te okoliczności, oprócz ewentualnych świadków (córki i przyjaciela).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »