Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-05-28

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony (umowa o pracę – Kodeks pracy) przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. W 182. dniu zwolnienia złożył do ZUS-u wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Otrzymał również kolejne zwolnienie na 31 dni. W międzyczasie ZUS orzekł, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje mu i że pracownik nie jest trwale niezdolny do pracy. O ile dobrze rozumiem, okres oczekiwania na decyzję ZUS-u jest okresem ochronnym dla pracownika i nie można rozwiązać z nim umowy na podst. art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się okres ochronny, czy z dniem wydania decyzji przez ZUS pracownikowi, czy z dniem otrzymania decyzji przez pracodawcę? Pracownik planuje odwołanie się od decyzji ZUS-u, czy okres ochronny przedłuża się o czas rozstrzygnięcia odwołania i czy nieobecność w tym okresie w pracy uznaje się za usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia? Pracownik nie czuje się na siłach, aby wrócić do pracy. Kiedy i czy w ogóle pracodawca będzie miał prawo rozwiązać z nim umowę o pracę w związku z trwałą nieobecnością w pracy? Czy w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji ZUS-u pracownik może wykorzystać należny mu urlop? Czy pracodawca musi go przed urlopem wysłać na kontrolne badania lekarskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W tym wypadku do nauczyciela nie mają zastosowania przepisy art. 53 Kodeksu pracy, dlatego ze Karta Nauczyciela zawiera wystarczające uregulowanie danej kwestii.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

Odnosząc się wprost do treści komentowanego przepisu, należy stwierdzić, że sekwencja zdarzeń, która stwarza stan umożliwiający rozwiązanie stosunku pracy, jest taka, że najpierw musi nastąpić roczna niezdolność do pracy, a potem kolejna roczna niezdolność do pracy lub urlop dla poratowania zdrowia (w uzasadnionym przypadku, kiedy lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela).

Tak więc w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę stosunek pracy rozwiąże się najpóźniej po upływie dwóch lat niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby. Ustawa, przeciwnie niż w przypadku analogicznych sytuacji dotyczących nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, nie określa terminu rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym należy uznać, że stosunek pracy można rozwiązać w pierwszym możliwym terminie, a więc z pierwszym dniem następującym po ostatnim dniu dwuletniego okresu niezdolności nauczyciela do pracy.

Słowem – nie ma znaczenia oczekiwanie na świadczenie z ZUS-u, bo umowa może być rozwiązana i tak dopiero po rocznej chorobie nauczyciela. W okresie oczekiwania na świadczenie nauczyciel, co prawda, ma usprawiedliwioną, ale niepłatną nieobecność. Dopiero gdy ZUS przyzna mu świadczenie – wypłaci mu zasiłek za ten okres. Jeśli świadczenia mu nie przyzna – nauczyciel nie otrzyma wyrównania za ten okres.

Oczywiście w okresie wyczekiwania na świadczenie pracownik może przebywać na urlopie, ale w przypadku nauczycieli szkół feryjnych urlop może być udzielony jedynie w czasie ferii, a wiec nie w trakcie roku szkolnego.

Na marginesie dodam tylko, że zatrudnienie nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy jest co do zasady niezgodne z prawem. Nauczycieli zatrudnia się na podstawie Karty Nauczyciela.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dłuższy okres wypowiedzenia

W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony podpisałem klauzulę, iż umowa może zostać rozwiązana za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy jest...

 

Likwidacja szkoły, odprawa i przeniesienie

W wyniku likwidacji zakładu zwolniono mnie z pracy. Z wypowiedzenia wynika, że dostanę odprawę w wysokości sześciomiesięcznych dochodów. Postanowiłam...

 

Zwolnienie za dwutygodniowym wypowiedzeniem – czy należy mi się odprawa?

Pracowałam w firmie rok i miesiąc na pełny etat. Pracodawca zwolnił mnie za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 K.p.). Czy w takiej sytuacji należy...

 

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Mam pytanie dotyczące ochrony przedemerytalnej w kontekście rozwiązania umowy o pracę z art. 53 K.p. Pracownica nabywa prawo do emerytury za...

 

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim a zwolnienie przez pracodawcę

Obecnie przebywam już trzeci miesiąc na zwolnieniu lekarskim, jednak moja choroba nie ustępuje. Dowiedziałam się, że mogę dostać zasiłek rehabilitacyjny po...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »