Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-11-23

Od prawie 5 lat pracuję na stanowisku koordynatora projektów realizowanych dla gminy. Obecnie realizuję trzy projekty o różnej długości – 1,5 roku 2 lata, 1 rok. Jednocześnie jestem pracownikiem urzędu gminy, pracuję na pełnym etacie. Czy stanowisko koordynatora projektów można uznać za stanowisko kierownicze? Czy moje zatrudnienie uprawnia do aplikowania na stanowisko sekretarza gminy, gdzie wymogiem jest posiadanie stażu na stanowisku kierowniczym? Proszę o informacje jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?

Kwalifikacje wymagane dla stanowiska sekretarza gminy

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282; dalej „u.p.s.”) – na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Artykuł 5 ust. 2 u.p.s. przewiduje dwa możliwe rozwiązania w zakresie stażu pracy z wyraźną preferencją dla zatrudnienia u pracodawców samorządowych. Sekretarz powinien legitymować się co najmniej czteroletnim stażem pracy na stanowisku urzędniczym u pracodawców samorządowych, przy tym w zakres tego stażu jest wliczony co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach.

W braku stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym u pracodawców samorządowych można go zastąpić dwuletnim stażem na stanowisku kierowniczym u innych pracodawców sektora finansów publicznych. Jednak w takim przypadku dodatkowo konieczny jest czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w samorządzie.

Stanowiska kierownicze urzędnicze według rozporządzenia Rady Ministrów

Wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia, Tabela nr II. A w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) do stanowisk kierowniczych urzędniczych zalicza się stanowiska: sekretarza m.st. Warszawy, sekretarza miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, sekretarza gminy, zastępcę skarbnika m.st. Warszawy i miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, głównego księgowego związku, zastępcę skarbnika gminy w gminach: powyżej 100 tys. mieszkańców, powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, do 15 tys. mieszkańców, kierownika urzędu stanu cywilnego, geodetę miasta (w mieście na prawach powiatu), kierownika Ośrodka Dokumentacji, Geodezyjnej i Kartograficznej, zastępcę kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, geodetę gminny, zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego, komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

Stanowiskami kierowniczymi urzędniczymi we wszystkich urzędach są również stanowiska: dyrektora departamentu (biura), naczelnika (dyrektora, kierownika) wydziału (biura) (jednostki równorzędnej), rzecznika prasowego, głównego księgowego, audytora wewnętrznego, gminnego (miejskiego) konserwatora zabytków, powiatowego konserwatora zabytków, powiatowo-gminnego konserwatora zabytków, metropolitalnego konserwatora zabytków, inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zastępcy głównego księgowego, kierownika referatu (jednostki równorzędnej), zastępcy naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej), pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych) (Tabela nr II. D załącznika nr 3 do rozporządzenia).

Stanowisko kierownicze wyodrębnione organizacyjnie w danym urzędzie

Powołane rozporządzenie nie posługuje się pojęciem koordynatora projektu (nie wyszczególnia takiego stanowiska ani jako stanowiska kierowniczego urzędniczego, ani jako urzędniczego). W związku z tym należałoby ocenić, czy w strukturze organizacyjnej urzędu, w którym jest Pani zatrudniona, stanowisko to zostało wyodrębnione jako stanowisko kierownicze (np. czy zajmując to stanowisko, pełni Pani obowiązki kierownika referatu, zastępcy wydziału itp.).

Jeżeli jednak jest to stanowisko samodzielne (nie kieruje Pani żadnym zespołem pracowników), wówczas należałoby uznać, iż stanowisko koordynatora projektu nie jest stanowiskiem kierowniczym. Na marginesie wskazuję, iż poprzednio obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) przewidywało analogiczną klasyfikację stanowisk kierowniczych urzędniczych i urzędniczych, i również nie wyodrębniało stanowiska koordynatora projektu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »