Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie świadczenia kompensacyjnego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-02

Jestem nauczycielem pobierającym świadczenie kompensacyjne, sporadycznie prowadziłam zajęcia ze studentami na umowę o dzieło/zlecenie. Czy będąc na świadczeniu mogę kontynuować te zajęcia, bez zagrożenia utraty świadczenia kompensacyjnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że jeżeli nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego podejmie pracę, wówczas w zależności od wysokości osiąganego zarobku, prawo do tego świadczenia zostanie zawieszone lub wysokość świadczenia zostanie odpowiednio zmniejszona. Świadczenia te są bowiem rozliczane na ogólnych zasadach, obowiązujących przy rozliczaniu zarobkujących emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego i rencistów.

Natomiast bez względu na wysokość osiąganego zarobku – prawo do świadczenia kompensacyjnego jest zawieszone w przypadku podjęcia przez uprawnionego pracy w szkole, przedszkolu i innych jednostkach wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela.

Podjęcie pracy (nie tylko w charakterze nauczyciela) w jednostkach określonych w art. 1 Karty Nauczyciela (tj. m.in. w szkole niepublicznej) skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu (art. 9 ust. 2 ustawy z 22 maja 2009 r.).

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w:

  1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
  2. zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  3. publicznych kolegiach pracowników służb społecznych;
  4. publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP;
  5. przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
  6. przedszkolach niepublicznych, niepublicznych szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
  7. urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, CKE oraz OKE, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych (dotyczy stanowisk, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne);
  8. Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych;
  9. innych jednostkach pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu.

Jeśli nauczyciel mianowany lub dyplomowany będzie wykonywać pracę na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, to wypłata jego świadczenia ulegnie zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu. W praktyce oznacza to, że takie osoby nie mogą pracować m.in. w urzędach administracji rządowej, w kuratoriach oświaty, w centralnej komisji egzaminacyjnej (CKE) oraz w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

ZUS również zawiesi wypłatę świadczenia, jeśli osoba do nich uprawniona podejmie pracę w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych.

Zakład przestanie płacić świadczenie kompensacyjne także instruktorom oraz kierownikom praktycznej nauki zawodu. Tak samo zostaną traktowani pracownicy oraz kierownicy Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnieni na stanowiskach wychowawców i pedagogów posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne lub mające ukończony kurs prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli. Osoby takie muszą jednak wykonywać pracę dydaktyczną i wychowawczą w co najmniej połowie obowiązującego ich czasu pracy.

Oznacza to, że jeśli nie podejmuje Pani pracy w jednostkach oświaty (a szkoły wyższe takimi jednostkami nie są), to nie musi się Pani obawiać całkowitego zawieszenia wypłaty świadczenia, chyba że uzyska Pani bardzo wysoki dochód. Jeśli jednak podejmie Pani pracę w jednostkach oświatowych – ZUS zawiesi Pani wypłatę świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki