Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda jubileuszowa dla pracownika gminnego ZOZ

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-12-03 • Aktualizacja: 2021-12-03

Pracuję od 45 lat w tym samym zakładzie(gminny ZOZ) – jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który podlega urzędowi gminy. Wiem, że pracownikom samorządowym należy się nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy w wymiarze 400% miesięcznego wynagrodzenia, jednak nasza księgowa twierdzi, że mnie się ta nagroda nie należy, bo nie jestem pracownikiem samorządowym. Czy rzeczywiście tak jest, że pracownicy gminnego ZOZ-u nie kwalifikują się do takich nagród?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Nagroda jubileuszowa dla pracownika gminnego ZOZ

Pracownik samorządowy według ustawy

Do pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) nie mają zastosowania. Rozstrzyga o tym art. 2, który stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nagrody jubileuszowe pracowników SPZOZ

Uprawnienia i obowiązki pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej reguluje obecnie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.; dalej: „u.d.l.”). Uprawnienie do nagrody jubileuszowej pracowników SP ZOZ przewiduje art. 62 u.d.l., który stanowi, że za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

Nagrody jubileuszowe w regulaminie wynagradzania zakładu pracy

Z kolei art. 64 u.dz.l. stanowi, że ustalanie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, a także szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy.

Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera szczegółowych zasad obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, lecz pozostawia w tym względzie swobodę pracodawcy, który powinien te kwestie określić w obowiązujących w danym zakładzie przepisach płacowych.

Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który w czasie zatrudnienia spełni przesłankę posiadania odpowiedniego stażu pracy. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 r. sygn. akt I PZP 16/91 – pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi podjęcia zatrudnienia.

Nagroda jubileuszowa staje się zatem wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy za opóźnienie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r. sygn. akt I PKN 189/99).

Powołany art. 62 u.d.l. nie przewiduje prawa do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Co do zasady korzystniejsze rozwiązania mogą wynikać np. z regulaminu wynagradzania czy układu zbiorowego pracy. Jeżeli jednak przepisy wewnątrzzakładowe nie przewidują prawa do nagrody za 45 lat pracy, trzeba oddać rację księgowej, która twierdzi, że nie przysługuje Panu ta nagrody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »