Dodatek motywacyjny dla nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Czy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia nie przysługuje dodatek motywacyjny? Przed urlopem wynosił 20%, a po urlopie 0%.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatek motywacyjny dla nauczyciela

Warunki przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków, w tym dodatku motywacyjnego, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494) warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

8) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

11) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

Na jaki okres przyznawany jest dodatek motywacyjny?

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę.

Z powyższego wynika, że ogólne stawki i sposób przyznawania dodatku motywacyjnego określa organ prowadzący szkołę. Jeśli z regulaminu wynika, że nauczycielowi można przyznać dodatek motywacyjny dopiero po przepracowaniu określonego czasu, to przepis ten należy zastosować także do tego nauczyciela.

Wobec powyższego należy uznać, że po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia dodatek motywacyjny nie został jeszcze Pani przyznany. Widocznie pracodawca uznał, że nie zostały spełnione warunki do przyznania Pani takiego dodatku, gdyż przebywała Pani na urlopie dla poratowania zdrowia i nie zaszły okoliczności o których mowa w § 2 rozporządzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »