Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-11-04

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim i z dzieckiem z zespołem Aspergera. Czy moje godziny powinny być płatne z 20% dodatkiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe w liczbie 1 obowiązującego pensum, a za zgodą nauczyciela w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Zgodnie z przytoczonym przepisem godziny ponadwymiarowe przydzielane są wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe zapewnienie realizacji programu nauczania w placówce w ramach obowiązującego pensum zatrudnionych nauczycieli. Jeśli liczba godzin wynikających z zatwierdzonego na dany rok szkolny szkolnego planu nauczania przekracza liczbę obowiązkowego wymiaru pensum, wynikającą z liczby zatrudnionych nauczycieli, to w pierwszej kolejności zatrudnia się dodatkowych nauczycieli w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy albo uzupełnia etat niepełnozatrudnionym nauczycielom (jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje). Jeśli nie jest to możliwe z różnych przyczyn to godziny te przyznawane są pełnozatrudnionym nauczycielom jako godziny ponadwymiarowe.

Godziny ponadwymiarowe to godziny pracy nauczyciela ponad ustalony wymiar zajęć obowiązkowych. Jednak, jak wynika z powyższego, powinny być przydzielane wyłącznie nauczycielom realizującym zadania wynikające z ramowych planów nauczania. Nie powinny być natomiast przydzielane nauczycielom wspomagającym (np. bibliotekarz, pedagog, psycholog itp.), bowiem takie godziny nie służą realizacji programu nauczania. W szkołach zdarzają się jednak szczególne sytuacje np. nie można zatrudnić dodatkowego nauczyciela do realizacji kilku godzin wspomagania dydaktyki lub nie ma możliwości uzupełnienia etatu niepełnozatrudnionemu nauczycielowi. W takim przypadku godziny te powinny zostać przydzielone nauczycielowi już zatrudnionemu w szkole, który posiada kwalifikacje do realizacji zajęć, nawet w sytuacji, gdy już jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu.

Jeśli zajęcia realizowane są przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych to wynagrodzenie ustala się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy – jeśli taki przysługuje nauczycielowi (art. 35 ust. 3 KN). Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczyciela i uprawniających do dodatku za warunki pracy został enumeratywnie wyszczególniony w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem do dodatku za warunki pracy uprawniony jest m.in. nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim lub prowadzący indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Jeśli zatem nauczyciel prowadzi zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim lub zajęcia nauczania indywidualnego z dzieckiem zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, uprawniony jest do dodatku za warunki pracy. Wysokość tego dodatku określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Jeśli nie są to zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa wyżej, to dodatek nie przysługuje. Należy podkreślić, iż te inne zajęcia rewalidacyjne to zazwyczaj organizowane w szkołach zajęcia dla uczniów w ramach tzw. wspomagania dydaktyki. Są to zajęcia wynikające z zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce, stosownie do zakresu jej działania, jest organizowana m.in. w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W zależności zatem od potrzeb uczniów danej placówki dyrektor szkoły może zorganizować wskazane wyżej zajęcia. Zazwyczaj zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole realizują nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda). Zatem jest to ten sam nauczyciel, który realizuje zadania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Wobec powyższego należy uznać, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie się Pani należało, jeśli faktycznie ma je Pani przydzielone. Natomiast 20% dodatek o którym Pani wspomina, nie jest wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, a jedynie dodatkiem za warunki pracy, przy czym na pewno nie ma Pani do niego prawa z tytułu zajęć z uczniem o upośledzeniu lekkim. Natomiast co do ucznia z zespołem Aspergera – tylko wówczas, gdy został on zakwalifikowany do kształcenia specjalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Upadłość i niewypłacalność pracodawcy

Mój były pracodawca złożył wniosek o  upadłość z możliwością zawarcia układu. Jako pracownik zostałem...

 

Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy

Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy

Wracam za miesiąc do pracy po urlopie macierzyńskim. Już teraz pracodawca poinformował mnie, że moje miejsce jest zajęte, i chce się spotkać...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »