Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-05-17

Czy nauczyciel po studium nauczycielskim i ukończonych studiach wyższych zawodowych na kierunku filologia polska w zakresie dziennikarstwa i public relations może uczyć języka polskiego w szkole podstawowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli regulują przepisy art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Przepis ten ustala ogólne kwalifikacje, których posiadanie jest niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Warunek posiadania wyższego wykształcenia należy rozumieć jako wymóg ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub studiów pierwszego stopnia); dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom ukończenia studiów.

W myśl przepisów § 4 ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ma między innymi osoba, która posiada:

– wyższe wykształcenie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu,

– studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, lub którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, ale dodatkowo musi ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Rozporządzenie nie przewiduje już więcej możliwości zatrudniania nauczyciela poprzez dokonanie przez dyrektora szkoły ustalenia, że ukończył on kierunek studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu.

Skoro więc Pani ukończyła studia na kierunku filologia polska w zakresie dziennikarstwa i public relations należy przyjrzeć się, czy zakres kierunku (dziennikarstwo i public relations) w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu – czyli języka polskiego.

W mojej opinii zakres kierunku dziennikarstwo i public relations nie pokrywa się z treściami przedmiotu – język polski, więc należy uznać, że nauczyciel nie ma odpowiednich kwalifikacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Czy nauczyciel dyplomowany nie powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze?

Jestem nauczycielem dyplomowanym od 3 lat zatrudnionym na czas nieokreślony. Przedmiotu, którego uczę, jest łącznie 24 godziny, które dyrektor dzieli między...

 

Czy można nauczycielowi zabrać godziny nauczania przedmiotu?

Jestem nauczycielką z 25-letnim stażem, zatrudnioną na pełen etat na czas nieokreślony na podstawie mianowania (KN). Dyrektor chce zatrudnić 3....

 

Brak dalszej pracy dla nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracowałam w przedszkolu przez 2 lata na umowie na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Następnie zatrudniono mnie...

 

Jak uzyskać duplikat aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?

Rozpoczęłam pracę jako nauczyciel przed 7 laty. Rok później, po odbyciu stażu i egzaminie uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego...

 

Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin

Mam ukończone 55 lat, pracuję w zawodzie nauczyciela 35 lat. Na posiedzeniu rady pedagogicznej dowiedziałam się o zmianie moich warunków zatrudnienia...

 

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora przedszkola

We wrześniu 2016 roku złożyłam pismo w sprawie rezygnacji ze stanowiska dyrektora przedszkola i do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi. Zadzwoniłam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »