Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie obowiązków za pracownika, który odszedł pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-06-15

Do moich obowiązków na stanowisku pracy należy między innymi nadzór nad pracownikami. Zastrzegam, że każdy z nich zajmuje się inną dziedziną. Jeden z nich odszedł pracy. Czy pracodawca może (i w jakiej formie) powierzyć mi również wykonywanie jego obowiązków?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonywanie obowiązków za pracownika, który odszedł pracy

Możliwości zmiany obowiązków pracownika

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że pracodawca ma trzy możliwości zmiany obowiązków danemu pracownikowi:

  1. porozumienie stron,
  2. wypowiedzenie zmieniające
  3. czasowe powierzenie innych zadań.

Porozumienie co do wykonywania obowiązków za pracownika, który zaprzestał pracy

Porozumienie nie jest wymienione wprost w przepisach prawa pracy, gdyż wywodzi się z zasady swobody umów – jednej z zasad Kodeksu cywilnego. Jest dwustronną czynnością prawną, która obejmuje zgodne oświadczenie woli stron – pracodawcy i pracownika. Z inicjatywą zmian warunków pracy lub płacy mogą więc wystąpić obie strony, a do zmiany dojdzie wyłącznie na podstawie zgodnej woli obu stron. Brak zgody którejkolwiek z nich uniemożliwia wprowadzenie zmian do stosunku pracy w tym trybie.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Powierzenie pracownikowi innych obowiązków do 3 miesięcy

Zgodnie z art. 42 § 4 ustawy Kodeks pracy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Przeniesienie pracownika do innej pracy powinno być uzasadnione potrzebami pracodawcy, jednak przepisy nie precyzują, jakie potrzeby pracodawcy uznać należy w tym przypadku za uzasadnione. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1979 r. (sygn. akt I PR 55/79) użyte w komentowanym przepisie określenie uzasadnione potrzeby zakładu pracy – oznacza uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do pracy, w której pracownik został skierowany. Z drugiej strony wydaje się, że przez takie potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia realizacji zadań zakładu pracy lub jego części, których niewykonanie naraziłoby pracodawcę na szkodę.

Kolejnym warunkiem legalności takiego działania jest to, aby powierzona praca (także wykonywanie obowiązków za pracownika, który zaprzestał pracy) podpowiadała kwalifikacjom pracownika. Pod pojęciem kwalifikacji należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Moja umowa przewiduje zatrudnienie mnie w szpitalu na posadzie "sprzątająca", na czas określony. Czy pracodawca ma prawo zwolnienia mnie bądź innych pracownic...

 

Nagana za korzystanie z internetu w czasie pracy

Czy pracodawca może za korzystanie internetu w czasie pracy (z prywatnego telefonu) ukarać pracownika jednocześnie naganą, zabrać premie umowne...

 

Czy pracodawca może wezwać mnie do pracy w trakcie L4?

Czy pracodawca może wezwać mnie do pracy w trakcie L4?

Jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim – opieka nad chorą matką (12 dni). Pracodawca poinformował mnie, że muszę przybyć do pracy w celu zrobienia...

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek ze skutkiem śmiertelnym spowodowany przez pracownika?

Pracownik, wykonując czynności służbowe, a dokładnie będąc w delegacji służbowej samochodem służbowym, potrącił robotnika na drodze. Po...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »