Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-24

Tydzień temu sąd ogłosił upadłość firmy, w której pracuję już od ponad 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z tym zdarzeniem mam pytania. Czy jeśli nie dostanę pełnego (lub wcale) wynagrodzenia za ostatni miesiąc, to mogę wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem prawa do odprawy? Czy okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące, czy można ten okres skrócić do miesiąca? A może mogę rozwiązać umowę natychmiast?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że na wstępie należy zaznaczyć, że samo podjęcie decyzji o likwidacji (lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego) nie powoduje automatycznego rozwiązania umów o pracę ani też nie może być traktowane jako złożenie pracownikom wypowiedzeń przez pracodawcę. Jest jednak wystarczającym powodem do takiego wypowiedzenia, o ile syndyk się na nie zdecyduje.

Ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy może dodatkowo stanowić podstawę do skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca i wypłacenia odszkodowania za pozostały okres.

Jednak do skrócenia wypowiedzenia w tym trybie może dojść tylko wtedy, gdy to syndyk wypowie Panu stosunek pracy. Gdy Pan sam dokona wypowiedzenia może Pan potem wystąpić z propozycją skrócenia okresu wypowiedzenia, ale wówczas nie powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia.

Słowem – jeśli zdecyduje się Pan na wypowiedzenie to co do zasady jest ono 3-miesięczne, jednakże jeśli to Pan wystąpi z wypowiedzeniem – nie otrzyma Pan odprawy.

Warunkiem otrzymania odprawy z powodu wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy jest to, aby to pracodawca wypowiedział umowę. Nie pracownik.

Zgodnie z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika na mocy komentowanego przepisu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie jest ono uzależnione od wystąpienia szkody po stronie pracownika. Co więcej, wysokość tego odszkodowania jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć od chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy z powodu niewypłacenia wynagrodzenia będzie Pan miał prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz do odszkodowania za okres wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak najszybciej zwolnić się z pracy?

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Otrzymałem korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy, od którego oczekuję w każdej chwili...

 

Konsekwencje za odejście z pracy nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia

Od 2012 roku jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W sumie pracuję już ponad 8 lat u tego pracodawcy. Jaki okres...

 

Rezygnacja z przedwstępnej umowy o pracę

Podpisałam przedwstępną umowę o pracę, jednak chciałabym z niej zrezygnować. Czy muszę napisać wypowiedzenie umowy? Dodam, że w umowie...

 

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?

Wniosek o upadłość firmy, w której pracuję, został złożony prawdopodobnie w styczniu.  W tej chwili trwa wycena majątku firmy...

 

Zmiana pracy na urlopie macierzyńskim

Zmiana pracy na urlopie macierzyńskim

Jestem na urlopie macierzyńskim i chciałabym zmienić pracę. Mam 25 dni zaległego urlopu + 26 dni za rok 2019. Po wykorzystaniu całego zaległego urlopu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »