Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-06-20

Muszę rozwiązać umowę (za porozumieniem stron) z długoletnim pracownikiem – powodem jest kryzys w mojej branży. Pracownik prosi o wpisanie do świadectwa pracy funkcji kierownika, co pomoże mu znaleźć nową pracę. Chciałbym mu pomóc w ten sposób. Czy mogę podpisać aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy (z datą wsteczną)? Boję się jednak konsekwencji w kwestii składek na ZUS i podatku. Czy słusznie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie do ZUS ani PIT wystawiany do US nie zawiera danych w postaci stanowiska pracownika.

Zgłoszenie do ubezpieczeń zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Płatnik składek jest zobowiązany powiadomić ZUS o każdej zmianie danych ubezpieczonego zawartych w dotychczasowym zgłoszeniu w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. Z zastrzeżeniem, że zmiana danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotycząca tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania następuje poprzez złożenie przez płatnika zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane. Dane w postaci stanowiska widnieją tylko w umowie, aneksach do umowy oraz świadectwie pracy.

Celem wydania świadectwa pracy jest obiektywne określenie elementów związanych z dotychczasowym zatrudnieniem, które mają lub mogą mieć znaczenie dla pracownika, jego uprawnień oraz oceny przy podejmowaniu nowego zatrudnienia. Świadectwo pracy nie zawiera natomiast elementów subiektywnych, nie ma w nim miejsca na wyrażanie przez pracodawcę jakiejkolwiek opinii o pracowniku, jego kwalifikacjach i sposobie wykonywania obowiązków.

Elementy świadectwa pracy można podzielić na obligatoryjne i fakultatywne. Większość elementów świadectwa pracy ma znaczenie ze względu na uprawnienia pracownika, w szczególności w ramach nowego zatrudnienia oraz ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 kodeksu pracy (informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach), zamieszcza się informacje dotyczące:

„1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

2) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

3) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

4) wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

5) należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,

6) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

7) wykorzystanego urlopu wychowawczego,

8) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 kodeksu pracy, to jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

9) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 kodeksu pracy,

10) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36[1] § 1 kodeksu pracy,

11) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

12) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

13) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty”.

Te dane są tylko w dokumentacji pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony ale w niepełnym wymiarze godzin. Dostałam wypowiedzenie z pracy ze względu na brak...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Czy ustne poinformowanie pracownika, że się go zwalnia, jest ważne?

Dwa tygodnie temu pracodawca wezwał mnie do biura i w obecności swego zastępcy przedstawił mi, jakie według niego popełniłam błędy w pracy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »