Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Autor: Dorota Kriger

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym przeszedł szkolenie wstępne, stanowiskowe i okresowe bhp. Kierownik działu sporadycznie wyznacza tego pracownika do pełnienia obowiązków zastępcy kierownika (pod swoją nieobecność). W związku z tym przez parę dni w roku ww. pracownik pełni funkcję zastępcy kierownika. Czy pracownik powinien odbyć szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Sposób postępowania uzależniony jest od tego, jaką dokładnie funkcję pełni ten pracownik, zastępując kierownika działu, i jaki jest jego zakres obowiązków w czasie pełnienia tej funkcji. Decydującym bowiem czynnikiem stanowiącym, czy ktoś jest osobą kierującą pracownikami w świetle przepisów prawa pracy oraz bhp, jest fakt odpowiedzialności tej osoby za przestrzeganie przepisów i zasad bhp przez pracowników, którymi ta osoba kieruje. Odpowiedzialność taka wynika z art. 212 Kodeksu pracy.

„Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami”.

 Czy powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków polegających na kierowaniu pracownikami wymaga dodatkowego przeszkolenia takiej osoby?

Pracownik, który z racji wykonywanych obowiązków (nawet sporadycznie) jest osobą kierującą pracownikami w świetle przepisów prawa pracy oraz bhp, bez względu na tytuł zajmowanego stanowiska powinien być przeszkolony w zakresie szkolenia dla osób kierujących pracownikami.

Zatem powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków wykonywanych od czasu do czasu, polegających na kierowaniu pracownikami, wymaga dodatkowego przeszkolenia takiej osoby.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w § 3 rozporządzenia. W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia wskazano, jaki powinien być ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, który to program znacznie wykracza poza ramowy program szkolenia, które jest przeprowadzane dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Powyższe oznacza, że osobę kierującą pracownikami w świetle przepisów prawa pracy oraz bhp należy przeszkolić w zakresie dodatkowo powierzanych jej obowiązków.

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z kierowaniem pracownikami powinno się odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku (§ 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia) i winno być powtarzane w okresie co najmniej pięciu lat (§ 15 ust. 2 rozporządzenia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info