Staż na nauczyciela kontraktowego na starych zasadach

31 maja ukończyłem staż na nauczyciela kontraktowego, otrzymując pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Przegapiłem termin złożenia dokumentów do końca czerwca, a od nowego roku szkolnego zaczynam pracę w szkole niepublicznej. Chciałbym kontynuować staż na nauczyciela kontraktowego w szkole niepublicznej. Zgodnie z zarządzeniem MEN od 1 września 2022 r. likwidacji ulega stopień awansu nauczyciela stażysty oraz kontraktowego. W jaki sposób mogę kontynuować staż na starych zasadach? Jakie dokumenty muszę złożyć u dyrektora szkoły niepublicznej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Staż na nauczyciela kontraktowego na starych zasadach

Zmiana zasad awansu zawodowego

Obecnie zgodnie z art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela „nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze”. Natomiast w myśl art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela „nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku”.

Niestety na mocy nowelizacji Karty Nauczyciela przepisy te zostaną uchylone i od 1 września 2022 r. zmieniają się zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ustawa zmieniająca została podpisana przez Prezydenta RP 10 sierpnia 2022 r. i czeka obecnie na ogłoszenie.

W myśl art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej: ustawą zmieniająca) „wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania”. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy zmieniającej „nauczycielom, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata”.

Brak możliwości kontynuowania stażu na nauczyciela kontraktowego

W Pana przypadku, w mojej ocenie, będzie można zaliczyć – po spełnieniu wskazanych warunków – dotychczasowy okres pracy jako nauczyciel, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Natomiast łączny okres pracy, wymagany do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego to 3 lata i 9 miesięcy. Zatem w świetle przepisów zmieniających od września nie będzie już możliwości kontynuowania stażu na nauczyciela kontraktowego. Natomiast dotychczasowy okres pracy zostanie zaliczony na poczet wskazanych 3 lat i 9 miesięcy, po których upływie będzie mógł Pan starać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Jeżeli by się tak zdarzyło, że w wyznaczonym terminie nie uda się osiągnąć stopnia nauczyciela mianowanego, wówczas przepis nie wyeliminuje takiej osoby z zawodu. Nauczyciel będzie mógł pracować dalej, po prostu na każdy rok szkolny będzie musiał podpisać nową umowę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »