Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielką przedszkola. Moje pensum to 25 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku). W maju musieliśmy pracować w sobotę i właśnie dowiedziałam się, że nie przysługuje nauczycielom wolne za przepracowany dzień. I jeszcze jedno – czy nauczycielom przedszkola nie przysługuje dzień wolny z okazji Dnia Nauczyciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dzień wolny dla nauczyciela za pracę w sobotę

Czas pracy i obowiązki nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, przy czym nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela).

W ramach czasu pracy, o którym mowa wyżej, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zgodnie z ustawą obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Karta Nauczyciela nie powołuje odrębnych i szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie czasu pracy nauczycieli w sytuacji realizacji zadań szkoły w formach innych, niż realizowane w warunkach szkolnych (np. w trakcie zielonych szkół, wycieczek lub innych imprez wyjazdowych). W związku z tym w pełni stosuje się podczas wypełniania tych zadań ogólne przepisy dotyczące norm czasu pracy nauczycieli.

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Czy nauczycielowi przysługuje dzień wolny za pracę w sobotę?

Powyższe oznacza, że w przypadku nauczyciela wykonującego pracę w dniu wolnym od pracy, zastosowanie będzie miał art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (podkreślić należy, że to sformułowanie oznacza wyjątkowość, a nie regułę) zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, tj. w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Odrębne wynagrodzenie dla nauczyciela za realizację zajęć dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych w dzień wolny od pracy

Zgodnie z tym rozporządzeniem nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową (tak: rozstrzygnięcie nadzorcze wojew. z 2007-03-22 NK.BG.II.0911-46/07, rozstrzygnięcie nadzorcze wojew. z 2007-02-06 NK.II.AK.0911/20/07).

Zgodnie z art. 74 KN w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Podkreślić jednak należy, że dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, a jedynie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W przedszkolach nie prowadzi się jednak zajęć lekcyjnych, a jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, którego to terminu prawodawca rozmyślnie nie użył. Oznacza to więc, że choć w szkołach lekcje się nie odbywają (w zamian są inne zajęcia) to jednak w przedszkolach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze powinny być prowadzone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »