Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-11-16

Pracuję w firmie 9 lat na czas nieokreślony. Otrzymam niebawem wypowiedzenie z pracy z powodu likwidacji mojego stanowiska. Czy mogę zrezygnować z okresu wypowiedzenia – jak przypuszczam, 3-miesięcznego – i od razu udać się do urzędu pracy i otrzymać zasiłek?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres wypowiedzenia osoby zatrudnionej u danego pracodawcy na czas nieokreślony przez co najmniej 3 lata wynosi – zgodnie z art. 36 § 1 K.p. – 3 miesiące. Przepisy prawa pracy dopuszczają skrócenie tego okresu i wcześniejsze zakończenie umowy o pracę już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę a przed upływem obowiązującego strony umowy okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 K.p.).

Do skrócenia okresu wypowiedzenia może dojść wskutek porozumienia stron zawartego przez strony umowy o pracę bądź wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy. Stroną inicjującą zawarcie porozumienia może być albo pracownik, albo pracodawca, bez względu na to, kto dokonał wypowiedzenia.

Ponieważ skrócenie okresu wypowiedzenia poprzez zawarcie porozumienia nie spowoduje zmiany trybu rozwiązania umowy (jedynie zmieni się termin zakończenia umowy o pracę), więc zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał już po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy, ale pod następującymi warunkami:

  • nie będzie dla bezrobotnego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, bezrobotny był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających dłużej niż 30 dni).

Jeśli do skrócenia okresu wypowiedzenia (następującego z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników) dojdzie wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy, to zgodnie z art. 361 § 1 K.p. okres trzymiesięcznego wypowiedzenia może zostać skrócony do najwyżej 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, a okres, za który przysługuje odszkodowanie, wliczać się będzie pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Zasiłek będzie wówczas przysługiwał dopiero po upływie okresu, za który pracownik otrzymał odszkodowanie, a okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z tej przyczyny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Czy pracodawca, który nie wie o ciąży, może mnie zwolnić?

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Podczas trwania tego urlopu zaszłam w kolejną ciążę. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »