Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek

• Autor: Dorota Kriger

Pracuję w firmie 9 lat na czas nieokreślony. Otrzymam niebawem wypowiedzenie z pracy z powodu likwidacji mojego stanowiska. Czy mogę zrezygnować z okresu wypowiedzenia – jak przypuszczam, 3-miesięcznego – i od razu udać się do urzędu pracy i otrzymać zasiłek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia osoby zatrudnionej u danego pracodawcy na czas nieokreślony przez co najmniej 3 lata wynosi – zgodnie z art. 36 § 1 K.p. – 3 miesiące. Przepisy prawa pracy dopuszczają skrócenie tego okresu i wcześniejsze zakończenie umowy o pracę już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę a przed upływem obowiązującego strony umowy okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 K.p.).

Do skrócenia okresu wypowiedzenia może dojść wskutek porozumienia stron zawartego przez strony umowy o pracę bądź wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy. Stroną inicjującą zawarcie porozumienia może być albo pracownik, albo pracodawca, bez względu na to, kto dokonał wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia poprzez zawarcie porozumienia

Ponieważ skrócenie okresu wypowiedzenia poprzez zawarcie porozumienia nie spowoduje zmiany trybu rozwiązania umowy (jedynie zmieni się termin zakończenia umowy o pracę), więc zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał już po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy, ale pod następującymi warunkami:

  • nie będzie dla bezrobotnego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, bezrobotny był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających dłużej niż 30 dni).
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odszkodowanie dla pracownika za skrócenie okresu wypowiedzenia

Jeśli do skrócenia okresu wypowiedzenia (następującego z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników) dojdzie wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy, to zgodnie z art. 361 § 1 K.p. okres trzymiesięcznego wypowiedzenia może zostać skrócony do najwyżej 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, a okres, za który przysługuje odszkodowanie, wliczać się będzie pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Zasiłek będzie wówczas przysługiwał dopiero po upływie okresu, za który pracownik otrzymał odszkodowanie, a okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z tej przyczyny.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »