Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-02

Znalazłam nową pracę. Obecnemu pracodawcy chciałam złożyć wypowiedzenie umowy pracy (mam w umowie zastrzeżoną możliwość wypowiedzenia umowy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem), jednak pracodawca nie chce go podpisać. W sekretariacie też nie chcą przyjąć wypowiedzenia. Co w tej sytuacji zrobić? Zgłosić sprawę w Państwowej Inspekcji Pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Odmowa przyjęcia przez pracodawcę oświadczenia pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy: „Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)”. Ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną, nie jest wymagana zgoda drugiej strony. Odmowa przyjęcia pisma przez pracodawcę nie ma więc znaczenia prawnego i nie wstrzymuje biegu wypowiedzenia.

W sytuacji, w której i pracodawca, i osoby upoważnione przez niego do odbioru korespondencji odmawiają przyjęcia oświadczenia pracownika, zastosować można normę opisaną w art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Nie jest wymagane w tym momencie rzeczywiste zapoznanie się pracodawcy z treścią oświadczenia – wystarczy fakt, że powstała taka możliwość. Dlatego uznać należy, że wypowiedzenie, którego przyjęcia odmówił pracodawca, jest wiążące dla obu stron.

Jednakże dla celów dowodowych oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być sporządzone na piśmie. Powinno się także pozyskać potwierdzenie, że druga strona umowy otrzymała pismo wypowiadające umowę o pracę. Oświadczenie powinno nastąpić w taki sposób, aby druga strona umowy o pracę mogła się z tym oświadczeniem zapoznać. W przeciwnym razie to na pracowniku będzie ciążyć obowiązek dowodu (art. 6 K.c. w zw. z art. 300 K.p.) na okoliczność, że dokonał wypowiedzenia.

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o fakcie nieprzyjęcia wypowiedzenia o pracę przez pracodawcę

W związku z nieprzyjęciem pisma przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, w celu uniknięcia późniejszych problemów w sądzie, należy wysłać pocztą poleconą (z potwierdzeniem odbioru), w treści oświadczenia wskazując datę odmowy przyjęcia pisma przez pracodawcę. Można kopię pisma skierować także do wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem SN z 5 października 2005 r. (opubl. OSNP 2006/17-18/263 SYGN. AKT I PK 37/05) dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Powyższe może mieć zastosowanie, poprzez analogię, do przypadku opisanego w pytaniu – tzn. dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracodawcę z jego treścią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Cofnięcie wypowiedzenia za porozumieniem stron

Czy można unieważnić wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron (zwolnienie z mojej woli), jeśli okazuje się, że w 99% byłam w tym dniu...

 

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika? Zaznaczam, że pracownik, który wypowiedział umowę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »