Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-02

Znalazłam nową pracę. Obecnemu pracodawcy chciałam złożyć wypowiedzenie umowy pracy (mam w umowie zastrzeżoną możliwość wypowiedzenia umowy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem), jednak pracodawca nie chce go podpisać. W sekretariacie też nie chcą przyjąć wypowiedzenia. Co w tej sytuacji zrobić? Zgłosić sprawę w Państwowej Inspekcji Pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Odmowa przyjęcia przez pracodawcę oświadczenia pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy: „Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)”. Ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną, nie jest wymagana zgoda drugiej strony. Odmowa przyjęcia pisma przez pracodawcę nie ma więc znaczenia prawnego i nie wstrzymuje biegu wypowiedzenia.

W sytuacji, w której i pracodawca, i osoby upoważnione przez niego do odbioru korespondencji odmawiają przyjęcia oświadczenia pracownika, zastosować można normę opisaną w art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Nie jest wymagane w tym momencie rzeczywiste zapoznanie się pracodawcy z treścią oświadczenia – wystarczy fakt, że powstała taka możliwość. Dlatego uznać należy, że wypowiedzenie, którego przyjęcia odmówił pracodawca, jest wiążące dla obu stron.

Jednakże dla celów dowodowych oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być sporządzone na piśmie. Powinno się także pozyskać potwierdzenie, że druga strona umowy otrzymała pismo wypowiadające umowę o pracę. Oświadczenie powinno nastąpić w taki sposób, aby druga strona umowy o pracę mogła się z tym oświadczeniem zapoznać. W przeciwnym razie to na pracowniku będzie ciążyć obowiązek dowodu (art. 6 K.c. w zw. z art. 300 K.p.) na okoliczność, że dokonał wypowiedzenia.

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o fakcie nieprzyjęcia wypowiedzenia o pracę przez pracodawcę

W związku z nieprzyjęciem pisma przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, w celu uniknięcia późniejszych problemów w sądzie, należy wysłać pocztą poleconą (z potwierdzeniem odbioru), w treści oświadczenia wskazując datę odmowy przyjęcia pisma przez pracodawcę. Można kopię pisma skierować także do wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem SN z 5 października 2005 r. (opubl. OSNP 2006/17-18/263 SYGN. AKT I PK 37/05) dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Powyższe może mieć zastosowanie, poprzez analogię, do przypadku opisanego w pytaniu – tzn. dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracodawcę z jego treścią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »